HMS - kultur generelt og sikkerhetskultur spesielt


– Hvordan skape en stødig sikkerhetskultur på en arbeidsplass

 

Utbytte

På kurset vil man blant annet få innsikt i følgende:

 • Både lov- og forskriftsfestede krav til målrettet og kontinuerlig arbeid med HMS (inkl. lover/forskrifter som nylig er trådt i kraft)
  • Hvilke roller som inngår i HMS-arbeidet, og ansvaret deres
 • Hvordan man gjennom det systematiske HMS-arbeidet kan endre kulturen generelt og sikkerhetskulturen spesielt for å oppnå bedre HMS-resultater (redusere HMS-risiko og antallet skader, få økt trivsel, motivasjon, redusert sykefravær m.m.), øke effektiviteten og konkurransekraften så vel som å utnytte mer av potensialet som ligger i bedriften
 • Kurset vil belyse ulike virkningsfulle tiltak som kan anvendes i både private og offentlige virksomheter. Her vil man få konkrete tips om hvilke grep en bedrift kan ta på veien mot en stødigere og styrket sikkerhetskultur.


Innhold

Det finnes ulike kulturer overalt i samfunnet - hovedkulturer og subkulturer. Disse er unike og kan ses på som en gruppe eller organisasjon sitt fingeravtrykk. Kulturen uttrykkes gjennom «måten vi gjør det på her hos oss» - mål, holdninger, verdier, kommunikasjon, systemer, verktøy osv. Mange foretak har utfordringer med å etablere en felles retning for HMS-arbeidet. De er blitt «internasjonalisert», har stor andel av utenlandsk arbeidskraft, ulike forretningsområder, og mangler en enhetlig kultur. HMS er heller ikke en integrert del av hverdagen. I dette kurset vil vi se nærmere på hva som inngår i begrepene kultur, organisasjonskultur og sikkerhetskultur. Hvilke forhold som påvirker kulturen, relevante lover og forskrifter innenfor HMS, samt hva som skal til for å oppnå en solid sikkerhetskultur og et framoverlent, forebyggende HMS-arbeid. 

 

Emner er bl.a.:

 • Roller og ansvar innen HMS-arbeidet
 • Relevante lovbestemmelser
 • Hva er kultur?
 • Alle bidrar til å skape kultur på arbeidsplassen
 • Premissgivere for kulturen
 • Hva er HMS-kultur og sikkerhetskultur?
 • Sikkerhetskulturens modenhet
 • Sikkerhet har førsteprioritet - hva betyr det?
 • Forutsetninger for god HMS-kultur
 • Enkle grep for å etablere og videreutvikle en robust sikkerhetskultur
 • Å si ifra og bry seg om
 • Hva gjør organisasjoner mer mottakelige for endringsforsøk?
 • Primære og sekundære påvirkningsfaktorer
 • Hvordan oppnå satte mål for HMS
  • Praktisk HMS-arbeid som gir positive resultater
  • Caser og eksempler fra ulike bransjer

 

Målgruppe

Kurset vil passe for bedriftsledere, linjeledere, mellomledere og fagressurser innenfor HMS- og kvalitetsledelse (HMS-ledere, kvalitetsledere, verneombud, HMS-rådgivere, konsulenter m.fl.). Dette er også et kurs som vil være egnet for gründere og personer som nylig har etablert eller er i ferd med å etablere egne selskap.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

 

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

ER DU NYSGJERRIG, OG ØNSKER DU Å VITE MER?

Hold meg oppdatert

Skriv meg opp

Kursdatoen er overskredet. Vil du have beskjed når det åpnes for påmelding igjen? Klikk på ”Skriv meg opp” herunder og fyll ut feltene.

 

Skriv meg opp

Leksjoner

7

 

Dato

tirsdag d 8. november 2022

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. frokost og lunsjPris EKSKL. MVA

6 500

 

 

Course