Fra bokettersyn til Høyesterett


– Problemstillinger og vurderinger i en skatteforvaltningsprosess
 

Utbytte
 

På kurset får du bl.a.:

  • Juridisk og praktisk kunnskap til å kunne håndtere de utfordringene du vil møte i en skatteforvaltningsprosess, fra bokettersyn til domstolsprøvelse
  • Overblikk over praktiske problemstillinger man kan møte på, så som opplysningsplikt og forholdet til skattyters egen taushetsplikt, rammene for stedlig kontroll, klage på endringsvedtak, avklaring av tvistegjenstanden ved etterfølgende stevning mm.


Innhold

Skatteforvaltningsloven var ny i 2017, og ga felles regler for de fleste skatter og avgifter. Loven har regler som omfatter opplysningsplikt, egenfastsettelse, frister, veiledningsplikt, taushetsplikt, habilitet og klage på skattefastsettelsen. Dette er regler som omfatter hele skattefastsettelsesprosessen – fra egenfastsetting via bokettersyn, endringsvedtak, klagesaker og domstolsprøvelse - og skal ivareta skattyters rettssikkerhet i møte med skatteetaten

 

Kontroll av skattytere er ikke nytt med skatteforvaltningsloven, men utviklingen i kompleksiteten i skatte- og avgiftssaker og globaliseringen av virksomheter gjør at skatte- og avgiftstvister er tidkrevende, kostnadsfulle og komplekse. Hva skal skattytere gjøre for å ivareta sine plikter, samtidig som at kravene til skattyteres rettssikkerhet ivaretas?

 

Skatteetatens reorganisering medførte landsdekkende faggrupper for å øke fagspesialiseringen hos skattemyndighetene. Samtidig har Skatteetaten et samarbeid med bl.a. Økokrim for å forbedre arbeidet og etterforskningen av alvorlige skattesvik-saker. Det er særdeles viktig at skattytere er godt kjent med de reglene som gjelder i hele skatteforvaltningsprosessen – både for å sikre at ens plikter etterleves og at kravene skattyter kan stille til forvaltningsmyndighetene overholdes.
 

Kursdeltakerne vil presenteres for saksgangen i en skatte- og avgiftssak, fra egenfastsettelse og til domstolsprøvelse. I kurset vil vi se nærmere på de ulike problemstillingene som aktualiseres i den enkelte fasen i skatteforvaltningsprosessen, hva det er viktig å tenke på for å håndtere problemstillingene på en god måte, og hvilke risikoer som oppstår dersom man ikke har et bevisst forhold til skatteforvaltingsregelverket.


Emner er bl.a.:
 

  • Forholdet mellom skattyters opplysningsplikt og taushetsplikt
  • Rammene for stedlig kontroll og beslag
  • Tilleggsskatt og EMK
  • Grunnlagene for en skatteklage
  • Rammene for klagesaken
  • Rammene for domstolsprøvelsen
  • Forskjeller mellom å klage og gå til domstolene
  • Erstatning for sakskostnader, herunder forholdet til Skatteetatens veiledningsplikt, arbeidsgiveransvar og culpanormen

 

Målgruppe

Kurset er først og fremst et grunnkurs rettet mot alle som arbeider med skatte- og avgiftstvister i et visst omfang. Kurset er relevant for andre advokater, samt skatteressurser internt i selskaper og CFO-er mv.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

 

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

ER DU NYSGJERRIG, OG ØNSKER DU Å VITE MER?

Hold meg oppdatert

Skriv meg opp

Kursdatoen er overskredet. Vil du have beskjed når det åpnes for påmelding igjen? Klikk på ”Skriv meg opp” herunder og fyll ut feltene.

 

Skriv meg opp

Leksjoner

7

 

Dato

torsdag d 10. november 2022

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. frokost og lunsj


Høyres Hus
Stortingsgata 20
0161 Oslo


Pris EKSKL. MVA

6 500

 

 

Course