Tinglysning - med hovedvekt på fast eiendom


Utbytte

På kurset får du bl.a.:
 

  • En overordnet gjennomgang av tinglysingslovens oppbygning og funksjon
  • En gjennomgang av praktisk tinglysning ved hjemmelsovergang, stiftelse av rettigheter, endring av tinglyste rettigheter, mv, herunder sikring av partens oppgjør ved eiendomstransaksjoner
  • Innsikt i sentral rettspraksis på tinglysningsområdet
  • Særskilt gjennomgang av ulike tinglysningssituasjoner
  • Nærmere gjennomgang av reglene om rettsvern
  • Gjennomgang av problemstillinger knyttet til dokumentavgift
  • Behandling av konkrete problemstillinger fra deltakere: Påmeldte deltakere vil med en frist på en uke før kurset, bli bedt om å spille inn med særskilte temaer og problemstillinger som ønskes belyst


 

Innhold

Gjennom tinglysning sikres etablerte rettigheter vern mot andre rettsstiftelser, og tinglysning som system for å sikre at rettigheter vernes, er et gammelt rettsprinsipp.

Lov om tinglysning ble vedtatt 7. juni 1935. I forarbeidene til loven er det er uttalt følgende om den historiske bakgrunnen for tinglysningsvesenet:


«Den første spire til tinglysingsvesenet finner en i kravet til at viktige rettshandler skal ha en viss vitterlighet. For et jordbrukende folk er de rettigheter som gjelder jorden av den største betydning. Det er derfor rimelig at kravet til vitterlighet først og fremst blev stillet til rettshandler som gjaldt fast eiendom. Det har vært en eldgammel skikk her i landet at slike rettshandler blev sluttet på tinget der tingalmuen var samlet. På denne måten blev beviset for rettshandelen sikret, og denne blev kjent så mulige innvendinger, særlig fra slekten, kunde bli fremsatt»

 

Rett tinglysning av rettigheter til rett tid har i tillegg til å sikre rettigheten mot andre rettsstiftelser og avgjørende betydning for driften av vårt næringsliv og for privatpersoners løpende økonomi. I 2020 ble det tinglyst ca 208 000 hjemmelsoverganger for eiendommer i Norge, med angitt verdi ved tinglysning av skjøte på til sammen kr 549 509 000 000. Skal en se det hele omfang og betydning av tinglysning må en i tillegg ta med verdien og betydningen av tinglysning av panteheftelser og ulike rettigheter.

 

Misforståelser og manglende kunnskap om tinglysning påfører årlig både rådgivere, næringsliv og privatpersoner store tap.

 

 

Målgruppe

Kurset er rettet mot alle som skal bistå i situasjoner hvor tinglysning av rettigheter, er et element i det arbeid som skal utføres.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

 

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

ER DU NYSGJERRIG, OG ØNSKER DU Å VITE MER?

Hold meg oppdatert

Skriv meg opp

Kursdatoen er overskredet. Vil du have beskjed når det åpnes for påmelding igjen? Klikk på ”Skriv meg opp” herunder og fyll ut feltene.

 

Skriv meg opp

Leksjoner

7

 

Dato

mandag d 24. oktober 2022

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. frokost og lunsjbuffé


Høyres Hus
Stortingsgata 20
0161 Oslo


Pris EKSKL. MVA

6 500

 

 

Course