NETTVERK I ANSVAR OG FORSIKRING


Ledere

Nettverkets ledere er:

 • Hans Kenneth Viga-Gerhardsen, advokat/partner, Advokatfirmaet Wiersholm AS
 • Jørgen Svartebekk, advokat/partner, Riisa & Co ANS

 

Innhold

Som medlem av nettverket omgås du med noen av landets dyktigste og mest erfarne aktører på området. På dagsorden vil det være aktuelle emner og problemstillinger, som vil bli diskutert og behandlet på et høyt faglig nivå. Nettverkslederne er din garanti for det faglige innholdet og vil selv stå for en del av dagsorden på nettverksmøtene. Det vil ytterligere være innlegg fra både nettverksdeltakere og eksterne foredragsholdere, og du som medlem har mulighet til å påvirke innholdet på disse gjennom valg av emner og foredragsholdere.

 

Eksempler på emner som kan drøftes i nettverket:

 • Profesjonsansvaret
 • Ulike forsikringsdekninger for ansvarssubjekter
 • Foreldelsesspørsmål ved ansvarsforsikringer
 • Verneting, rekkevidden av Luganokonvensjonens regler om samskyldnerverneting når ansvarsassurandør medsaksøkes
 • Regresskrav mot medansvarlig
 • Grov uaktsomhet - betydning og terskel
 • "Siste nytt" i ansvars- og forsikringsretten
 • Revisors erstatningsansvar og forsikringsdekning
 • Forsikringsmeglernes rolle og ansvar
 • Direktekrav mot forsikringsselskap
 • Forsett, grov uaktsomhet og simpel uaktsomhet
 • Fristen for å melde krav under forsikringen
 • Entrepriseforsikringer
 • De store finansskandalene – erstatningsgrunnlag og erstatninger
 • "Flytting" av forsikringer – ikke-regulatoriske utfordringer
 • Nytegning, endringer og fornyelse av forsikringsavtaler
 • Periodisering av forsikringstilfellet
 • Opplysningsplikt og karensklausuler i personforsikring
 • Kollektive forsikringsavtaler
 • Periodisering og årsaksproblemer i erstatningsretten.
 • Verneting for krav, direktekrav og regresskrav. Forholdet til Luganokonvensjonen.
 • Ulike strukturer på ansvarsdekninger (excess og reassuranse)
 • Den nye engelske forsikringsloven
 • Nye dommer og annen rettsutvikling
 • Svik i skadeoppgjør – muligheten til å avslå og si opp forsikringen

 

Temaene på første samling 20. mars vil være:

 

Første del: Hans Kenneth Viga-Gerhardsen: Affinity avtaler – Hvilke forsikringsregulatoriske utfordringer er det når forsikringsselskap inngår avtaler med foreninger og organisasjoner?

Andre del: Innlegg av advokat fra advoktafirmaet Riisa & Co: Heste- og Spinning dommene i Høyesterett – Ulovfestet objektivt ansvar – hvor langt rekker det?

Tredje del: Innlegg av Jørgen Svartebekk: Nytt fra Forsikrings- og ansvarsretten: Lagmannsrettens dom i Helikoptersaken (advokatansvar)

 


Formål

Nettverkets formål er å skape et forum som på et høyt teoretisk og praktisk nivå kan drøfte aktuelle temaer og problemstillinger innenfor ansvarssaker og forsikring. Nettverket vil også danne en plattform hvor deltakerne kan utveksle erfaringer, utvikle ny kompetanse og generelt etablere relasjoner mellom advokater, jurister og andre som i sitt daglige virke arbeider med disse temaene.

 

Vedrørende kravet om obligatorisk etterutdanning for medlemmene i Advokatforeningen:
Etter hver samling vil JUC utstede kursbevis til den enkelte deltaker for opptjening av godkjente etterutdanningspoeng.


Målgruppe

Nettverket er forbeholdt advokater, ansatte i forsikringsselskaper og forsikringsformidlingsforetak, jurister i private virksomheter, organisasjoner, offentlige myndigheter og lignende, som har erfaring med ansvarssaker og forsikringsrett.

Det er mulig å bli medlem i nettverket når det er ledige plasser, enten fra starten av eller i løpet av året.


Materiale

Alle deltakere på nettverket vil få utlevert en mappe med relevant materiale.

 

Leksjoner

20

 

Høyres Hus

Stortingsgaten 20, 0161 Oslo

 

Dag 1

Onsdag 20. mars 2019
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

 

Dag 2

Tirsdag 28. mai 2019
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

 

Dag 3

Onsdag 11. september 2019
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

 

Dag 4

Onsdag 27. november 2019
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

 

Pris

22 950