NETTVERK I ARBEIDSRETT


Ledere

Nettverkets ledere er:

 • Thomas Talén, advokat/partner, Deloitte Advokatfirma AS
 • Roger Taaje, HR-sjef, Moelven Industrier ASA
 • Elin Ødegård, HR-sjef, Arkivverket


​Innhold

Som medlem av nettverket omgås du med noen av landets dyktigste og mest erfarne aktører på området. På dagsorden vil det være aktuelle emner og problemstillinger, som vil bli diskutert og behandlet på et høyt faglig nivå. Nettverkslederne er din garanti for det faglige innholdet og vil selv stå for en del av dagsorden på nettverksmøtene. Det vil ytterligere være foredrag fra både nettverksdeltakere og eksterne foredragsholdere, og du som medlem har mulighet til å påvirke innholdet på disse gjennom valg av emner og foredragsholdere.

 

Eksempler på emner som kan drøftes i nettverket:

Individuell arbeidsrett:

 • Arbeidstakers stillingsvern vs. arbeidsgivers styringsrett
 • Oppfølging av ansatte med fokus på manglende jobbutførelse/samarbeidsproblemer
 • Prøvetidsinstituttet
 • Internasjonal rettsutvikling, herunder EU/EØS
 • Outplacement/karriereomstilling - effekt?
 • Erstatningsutmåling i arbeidsrettssaker
 • Retten til å stå i stilling
 • Valg av reaksjon - oppsigelse eller avskjed?
 • Bakgrunnsjekk og lojalitet før ansettelse
 • Delingsøkonomi - utfordringer og muligheter
 • Utvelgelse ved oppsigelse og permittering, og «virksomhetsbegrepet»
 • 70 års pensjonsalder – hvordan håndteres dette i de ulike bedrifter?
 • Oppsigelse pga. manglende kompetanse som har forvitret over tid. (Manglende oppdateringer, sertifiseringer etc.)
 • Tilrettelegging for sykemeldte – hvor mye og hvor lenge?
  • Oppfølgning eller eventuelt oppsigelse av ansatte med hyppig sykefravær?
 • Adgangen til å avslutte arbeidsforholdet når en ansatt leverer under forventning.
 • I hvilken grad kan arbeidsgiver benytte informasjon om privatøkonomiske forhold som f.eks. lønnstrekk, utleggssaker etc.
 • Grensedragningen mellom styringsrett og endringsoppsigelse
 • ESA – Norge: sak om reise-/oppholdskostnader
 • Hvor går grensen mellom «tett oppfølgning» og trakassering?
 • Fortrinnsrett til ny ansettelse, jf. aml § 14-2
 • Handlinger i privat sfære som privatperson, i strid med profesjonsetikk/bedriftsetikk.
 • Virksomhetsbegrepet ved permitteringer og oppsigelser
 • Fleksible lønnssystemer
 • Lagring av økonomiske opplysninger om ansatte/brukere – hvor frivillig er et samtykke?
 • GDPR – ut fra et HR-perspektiv
 • Personalsaker
 • Avklaringspenger ved sykemelding
 • Nye regler om varsling
 • Arbeidstilsynets rolle
 • Funksjonærers arbeidstid
  • Særlig uavhengig og ledende stilling
  • Og hva med de «vanlige» funksjonærene

Kollektiv arbeidsrett:

 • Tariffsystemet
 • Forholdet mellom tariffavtale, andre kollektive avtaler og arbeidsavtale
 • Ufravikelighetsprinsippet eller normene

 


​Formål

Nettverkets formål er å skape et forum som på et høyt teoretisk og praktisk nivå kan drøfte aktuelle temaer og problemstillinger innenfor arbeidsrett. Nettverket vil også danne en plattform hvor deltakerne kan utveksle erfaringer, utvikle ny kompetanse og generelt etablere relasjoner mellom advokater, jurister og andre som i deres daglige virke arbeider med arbeidsrett.


Vedrørende kravet om obligatorisk etterutdanning for medlemmene i Advokatforeningen:
Etter hver samling vil JUC utstede kursbevis til den enkelte deltaker for opptjening av godkjente etterutdanningspoeng.

 

Målgruppe

Nettverket er forbeholdt advokater og jurister i private virksomheter, organisasjoner, offentlige myndigheter og andre aktører som har erfaring med arbeidsrettslige forhold.

Det er mulighet for å bli medlem av nettverket når det er ledige plasser, enten fra starten av eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige, som sikrer at deltakerne vil få optimalt utbytte av de relasjonene som bygges.


Materiale

Alle deltakere på nettverket vil få utlevert en mappe med relevant materiale.

Hold meg oppdatert

Er du nysgjerrig, og ønsker du å vite mer?

Hold meg oppdatert

Leksjoner

20

 

Høyres Hus
Stortingsgaten 20 - 0161 Oslo


1. Samling

tirsdag d. 10. november 2020

Kl. 12:30 - 17:00


2. Samling

tirsdag d. 12. januar 2021

Kl. 13:30 - 18:00


3. Samling

torsdag d. 18. mars 2021

Kl. 13:30 - 18:00


4. Samling

tirsdag d. 1. juni 2021

Kl. 13:30 - 18:00


 

Pris

22 950

Network