NETTVERK I AREALPLANLEGGING, EKSPROPRIASJON OG EIENDOMSUTVIKLING


Nettverksledere

 • Jo Are Aamodt Brænden, Partner/advokat, Advokatfirmaet Thallaug ANS, Lillehammer
 • Liv Zimmermann, Advokat, Advokatfirmaet Hjort
 • Per Amund Uldalen, Senioradvokat, Advokatfirmaet Haavind AS
 • Stein Ness, Advokat, Bane NOR Eiendom (tidligere ROM Eiendom AS)

 

​Innhold

Som medlem av nettverket omgås du med landets dyktigste og mest erfarne aktører på området. På dagsorden vil det være aktuelle emner og problemstillinger, som vil bli diskutert og behandlet på et høyt faglig nivå. Nettverkets ledere har særlig kompetanse og erfaring nettopp innenfor dette fagfeltet. Det vil ytterligere være innlegg fra både nettverksledere, nettverksdeltakere og eksterne foredragsholdere. Du som medlem har mulighet til å påvirke innholdet på nettverksmøtene gjennom valg av emner og foredragsholdere.

 

Fra møte til møte, vil innhold og tema bestemmes av medlemmene sammen med nettverkslederne.

 

Eksempler på emner som kan drøftes i nettverket: 

 • Planfaglige utfordringer ved utvikling og regulering i større byer
 • Konvertering til nye større byggeprosjekter; herunder finansiering av infrastruktur
 • Ekspropriasjonsinstituttets virkeområde ved større byggeprosjekter
 • Gjennomgang av de viktigste prinsipper for utmåling og kriterier for bruk av salgsverdi, bruksverdi og gjenervervsverdi ved større byggeprosjekter
 • Reguleringsbestemmelser som overlater til jordskifte å foreta fordeling av planskapt netto verdiøkning mellom eiendommer som er omfattet av reguleringsplan for tomteutvikling. Sammenfatning og videreføring av gjennomgang i tidligere samling.
 • Løpende gjennomgang og drøfting av ny rettspraksis mellom samlingene innen ekspropriasjon og plan- og bygningsrett
 • Grenser for hvorvidt utbygger kan foreslå og planmyndigheten godta omregulering til vesentlig høyere utnyttelse etter at deler av området er etablert i tillit til den viste utnyttelse i foreliggende plan
 • Innsigelsesinstituttet ved arealplaner, herunder forslagstillers mulighet for medvirkning under saksbehandling ved innsigelse til henholdsvis kommuneplanens arealdel og reguleringsplan, gjennomføring av megling og rammer/grenser for departementets avgjørelsesmulighet
 • Salgsverdi etter tomtebelastning
 • Fast post om gjennomgang av temaer som deltagere ønsker å bringe på bane
 • Oppfølging av erstatningsfastsettelse etter HR-dom 2017-333 A
 • Ekspropriasjon av tomt til skole der det var planlagt boligutbygging – gjennomgang av en konkret sak i Oslo
 • Jordskiftesak om fordeling av planskapt verdi
 • Gjennomgang av ekspropriasjonsgrunnlag for utbyggingsarealer som får tilført verdier ved deponering av masser fra anlegg av vei og bane
 • Rettslig vilkår for å lage underganger i forbindelse med jernbane - Ulempeerstatning
 • Jordskiftesaken fra Kilenområdet i Tønsberg - Dom fra Høyesterett
 • Planens rettsvirkning for områder for råstoffutvinning som eget underformål

 

Formål

Nettverkets formål er å skape et forum som på et høyt teoretisk og praktisk nivå kan drøfte aktuelle temaer og juridiske problemstillinger innenfor arealplanlegging, ekspropriasjon og eiendomsutvikling. Nettverket tar for seg de viktigste problemstillinger som knytter seg til hvordan regelverk og praksis virker sammen når det kommer til gjennomføring av utbyggingsprosjekter. Nettverket vil danne en plattform hvor deltagerne kan utveksle erfaringer, utvikle nye kompetanser og generelt etablere relasjoner mellom advokater, jurister og andre som i deres daglige virke sitter med juridiske problemstillinger innenfor ekspropriasjonsrett.

 

Det avholdes hver sesong fire effektive og målrettede nettverksmøter på 4,5 timers varighet. Ved hver samling serveres tapas med god anledning til mingling blant deltakerne.

Vedrørende kravet om obligatorisk etterutdanning for medlemmene i Advokatforeningen

Etter hver samling vil JUC sende dokumentasjon til hver enkelt deltaker. Dokumentasjonen oppgir hvor mange timer deltakeren kan søke om godkjenning for hos Advokatforeningen. Vedheftet følger også programmet fra nettverksmøtet, som deltakeren kan bruke som dokumentasjon ved forespørsel fra Advokatforeningen.

 

Målgruppe

Nettverket henvender seg til advokater, ingeniører, jordskiftekandidater, landskapsarkitekter, byplanleggere og andre rådgivere i private virksomheter og offentlige organisasjoner innen arealplanlegging, ekspropriasjon, grunnerverv som arbeider med og leder arbeid med eiendomsutvikling i vid forstand. Også andre som arbeider spesialisert innen fagområdet kan delta.

Det er mulig å bli medlem av nettverket når det er ledige plasser, enten fra starten av sesongen eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige. Dette sikrer at du får det optimale ut av de relasjoner som bygges.

 

Materiale

Alle deltakere i nettverket mottar relevant dokumentasjon.

 

Få et indtryk av JUC's nettverk

Hør mer om de unike mulighetene for faglig sparring, som våre nettverksmedlemmer får.

 

ER DU NYSGJERRIG, OG ØNSKER DU Å VITE MER?

Hold meg oppdatert

Skriv meg opp

Kursdatoen er overskredet. Vil du have beskjed når det åpnes for påmelding igjen? Klikk på ”Skriv meg opp” herunder og fyll ut feltene.

 

Skriv meg opp

Leksjoner

20

 

Høyres Hus
Stortingsgata 20
0161 Oslo


1. samling

torsdag d 2. september 2021

Kl 13:30 - 18:00

OBS! Avholdes på Ingeniørenes Hus Møtesenter, Kronprinsensgate 17, Oslo


2. samling

tirsdag d 2. november 2021

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


3. samling

onsdag d 19. januar 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


4. samling

tirsdag d 22. mars 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


Pris

23 950

 

 

Network