NETTVERK I FORVALTNINGSRETT


Ledere og Foreleser

 

 • Jøran Kallmyr, Partner i Advokatfirma Ræder. Tidligere Justis- og Innvandringsminister
 • Christian Piene Gundersen, Partner og Advokat i Advokatfirmaet Mageli

 • Synnøve Smedal (Foreleser), Tidligere Chief Counsel i Mondolez Nordic og seniorrådgiver i Justisdepartementet

 

 

Innhold

Som medlem av nettverket omgås du med erfarne aktører med spisskompetanse innenfor forvaltningsrett. Nettverksmøtene vil ta for seg spennende forvaltningsrettslige områder som det er viktig å kjenne til, enten du arbeider i næringslivet eller i det offentlige. Nettverkslederne er din garanti for det faglige innholdet og vil selv stå for en del av dagsorden på nettverksmøtene, samtidig som det legges vekt å trekke inn eksterne foredragsholdere.

 

I løpet av den første sesongen vil du få lære mer om forvaltningsrettens milepæler, før vi beveger oss inn på spennende utfordringer i de forvaltningsrettslige prinsippene. Du vil få god innføring i både forholdsmessighetsprinsippet som gjennomsyrer forvaltningsretten. Administrative sanksjoner har ofte kommet opp i flere titalls millioner som gis som gebyr til private. Hva er beviskravene? Hvor går grensene for dobbeltstraff? I strafferetten er med noen ytterst få unntak en foreldelsesdato for når den kriminelle handlingen ikke lenger kan straffeforfølges. Men i forvaltningsretten er det ikke alltid slik. Hvordan kan forvaltningen kreve revet bygninger som ble bygget for 50 år siden, dersom ikke nåværende eier kan dokumentere at bygningen fikk nødvendige tillatelser.

 

Samling 1 

På nettverkets første samling tar vi en gjennomgang av de viktigste prinsippene innenfor forvaltningsretten. Deretter tar vi for oss en brennhet sak som vil pågå i en tid fremover, nemlig kommunenes adgang til å regulere kommersiell virksomhet på egen eiendom. Er dette, myndighetsutøvelse eller kommunens privat autonomi? Frostating Lagmannsrett avsa 28.05.21 en dom i saken der Trondheim kommune tapte i sitt syn på at slike reguleringer er innenfor kommunenes autonomi. Stortinget svarer med å vedta egen lov. Oslo kommune krever gateleie gjennom privat autonomi, men kan de det? Problemstillingen er godt egnet til å få frem hvor grensen går mellom forvaltningsavgjørelse og en avgjørelse det offentlige tar i kraft av å være eier, altså den private autonomien.  

 

Samling 2 

På nettverkets andre samling tar vi for oss problemstillinger knyttet til administrative sanksjoner, slik som f.eks. Konkurransetilsynets gebyrer. Chief Counsel i Mondolez Nordic, Synnøve Smedal vil på denne samlingen holde foredrag om hvordan møte med forvaltningen er i slike saker. Som kjent henla Konkurransetilsynet saken mot Mondolez, Orkla og Norgesgruppen fordi Konkurransetilsynet mente at de ikke hadde handlet i strid med loven.

Foredragsholder: Synnøve Smedal, Chief Counsel i Mondolez Nordic

 

Temaet for gjenværende møter avgjøres av medlemmene og nettverksledere sammen.

 

Eksempler på andre emner og potensielle temaer som kan diskuteres i løpet av sesongen:

 • Skillet mellom enkeltvedtak og forskriftsvedtak og hvordan virker disse ulike typene vedtak på de privates rettigheter og plikter.
 • Hva er privat autonomi og hvor går grensene for når dette blir myndighetsutøvelse.
 • Rammene for myndighetsutøvelse, herunder læren om myndighetsmisbruk i f.eks avtaleforhandlinger, legalitetsprinsippet og hvor langt går det offentliges autonomi?
 • Forholdsmessighet og nødvendighetsprinsippet. Dette er prinsipper som gjennomsyrer nærmest alle påbud og rettigheter.
 • Forvaltningssanksjoner – administrative sanksjoner kan ofte komme opp i flere titalls millioner.
 •  Plan- og bygningsrett – en rettighetslov, planhierarkiet og hva slags betydning har de ulike planene for de private.  
 • Offentlige anskaffelser
 • Hva er fritt skjønn og hva er regelbundet skjønn?
 • Offentlighetsloven
 • Er offentlige eide selskap underlagt forvaltningsloven/ offentlighetsloven?

 

Formål

Nettverkets formål er å skape et forum som på et høyt teoretisk og praktisk nivå kan drøfte aktuelle temaer og juridiske problemstillinger innenfor forvaltningsretten. Nettverket vil danne en plattform hvor deltakerne kan utveksle erfaringer, utvikle nye kompetanser og generelt etablere relasjoner mellom advokater, jurister og andre som i deres daglige virke sitter med juridiske problemstillinger innenfor forvaltningsretten.

Det avholdes årlig fire effektive og målrettede nettverksmøter på 4,5 timers varighet. 
Vedrørende kravet om obligatorisk etterutdanning for medlemmene i Advokatforeningen:
Etter hver samling vil JUC utstede kursbevis til den enkelte deltaker for opptjening av godkjente etterutdanningspoeng.


Målgruppe

Nettverket er forbeholdt advokater, jurister i private virksomheter, organisasjoner, offentlige myndigheter og andre aktører som har erfaring med forvaltningsrettslige forhold.

Det er mulighet for å bli medlem av nettverket når det er ledige plasser, enten fra starten av eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige, som sikrer at deltakerne vil få optimalt utbytte av de relasjonene som bygges.


Materiale

Alle deltakere på nettverket vil få utlevert en mappe med relevant materiale.

 

Få et indtryk av JUC's nettverk

Hør mer om de unike mulighetene for faglig sparring, som våre nettverksmedlemmer får.

 

Hold meg oppdatert

Er du nysgjerrig, og ønsker du å vite mer?

Hold meg oppdatert

Leksjoner

20

 


1. Samling

tirsdag d 23. november 2021

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


2. Samling

torsdag d 3. februar 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


3. Samling

onsdag d 6. april 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


4. Samling

onsdag d 8. juni 2022

Kl 13:30 - 18:00


Pris ekskl. Mva

23 950

 

 

Network