NETTVERK I INNOVASJONSLEDELSE


Nettverksledere:

Elisabet Haugsbø, Head of Data hos HUB Ocean

Daniel Sunde- Hansen, Norway Lead, Center for the Edge EMEAhos Dolitte

 

Innhold

Innovasjonsprosesser er ikke forutsigbare, statiske og rasjonelle, og krever en annen måte å lede på enn for å oppnå mål og oppgaver som understøtter den tradisjonelle virksomheten.

Rollen som innovasjonsleder er kompleks og krevende. I tillegg til å lede teamet, prosessen eller prosjektet, man en ta hensyn til stakeholders på tvers av organisasjonen. Endring skaper ofte motstand på ulike nivåer i organisasjonen, og en innovasjonsleder må navigere mellom støtte og motstand fra medarbeidere, mellomledere og toppledelse, samt beslutningstakerne som ikke står på organisasjonskartet.

Ledelsen har ikke nødvendigvis innsikt i hva innovasjonsledelse betyr i praksis, og en må derfor mestre et paradoks: Tilrettelegge for at folk opplever trygghet samtidig som de utfordres til å tørre å feile. En innovasjonsleder bærer derfor et stort ansvar, og man skal derfor også ha en sterk gjennomføringskraft for å kunne lykkes.

Store organisasjoner er effektive gjennom spesialisering, og det er i de ulike kompetanseområdene at dagens effektivisering og forbedring av produkter skjer. Men dette holder ofte ikke mål i en verden med økende konkurranse, da siloinndelingen også skaper stor distanse, interne konflikter og kamp om ressurser og innflytelse.

Vi vet at innovasjon ofte skjer i interaksjonen mellom mennesker med forskjellige kompetanser, bakgrunn og tilnærminger til problemløsning. Å tilrettelegge for innovasjon er derfor i stor grad en kulturell utfordring, og innovasjonsledere trenger at toppledelsen har forståelse for kompleksiteten i oppdraget.

I løpet av de siste årene har standarder for innovasjonsledelse kommet på banen - men i likhet med de fleste rammeverk for innovasjon er disse svært overordnede og generiske. De mangler det som både ledende forskere og praktikere fremmer som det essensielle for å lykkes med innovasjon – kontekst og konkrete verktøy. Det sentrale for å lykkes med innovasjon er de spesifikke forholdene i hver enkelt organisasjon; dets nåværende og fremtidige marked, dets nåværende og mulige økosystem av leverandører av samarbeidspartnere, kulturen i organisasjonen og de særskilte betingelsene endringsagentene må ta hensyn til, og de engasjerte personene som kan sikre at innovative løsningene ikke bare skapes, men også tas i bruk.

Gjennom JUC-nettverket Innovasjonsledelse ønsker vi derfor å samle de mest essensielle erfaringene og veiledende spørsmålene, slik at den enkelte selv skal kunne finne frem til de riktige svarene. På denne måten vil medlemmene få innsikt, verktøy og ideer som hjelper de med å bevege seg raskere mot vellykkede innovasjonsprosesser. I nettverket vil utfordres og inspireres av hverandres caseoppgaver, slik at erfaringer kan utvikles. Vi vil ikke bare lære om, men utprøve og utforske de tilnærmingene til innovasjonsledelse som virker i praksis. Nettverket vil dermed være til stor nytte ikke bare for medlemmene, men også medlemmenes organisasjoner.

Innhold og tema vil variere fra samling til samling, og vil i fellesskap bestemmes av nettverksmedlemmene og nettverkslederne.

 

Noen eksempler på emner som kan tas opp og drøftes i nettverket:

 • Utfordringer: Inspirasjon
 • Konkrete business-case-eksempler – å lære av feil – å våge og feile
 • Hvordan lykkes man med innovasjon i store organisasjoner?
 • Toppledernes ansvar og mulighetsrom
 • Viktigheten av kulturbygging – hvordan tilrettelegge for organisk innovasjon?
 • Hvordan håndtere immunforsvaret i organisasjonen?
 • Hva kan skaleres og hva må parkeres? Hvordan balansere det nye produktet eller den nye tjenesten med kjernevirksomheten.

 

Innovation management and assessment

 • Forstå innovasjonsterminologi
 • Hva forutsetter innovasjon – av en organisasjon og dens ansatte?
 • Innovasjonsprosesser
 • Utvikling av forskjellige forretningsmodeller
 • Motivasjon på organisasjonsplan
 • Metoder for å få overblikk over eget innovasjonsnivå
 • Kreativitet og strategisk intelligens
 • Ledelse av den kreative prosessen
 • Utvikling og evaluering av ideer – i og på tvers av teams
 • Refleksiv fasilitering av kreative prosesser
 • Innsamling og anvendelse av datamateriale
 • Strategisk håndtering av åpen innovasjon i den kreative prosessen

 

Collaborations management and Innovative Thinking

 • Minimum Viable Innovation system – X-labs, garasjer og innovasjonsfabrikker
 • Design Thinking
 • Pretotyping – avprøve idéer ved hjelp av konkrete modeller

 

Formål:

Nettverket i Innovasjonsledelse har til formål å skape et forum hvor profesjonelle kan drøfte tema og problemstillinger som styrker deres evne til å lede innovasjonsprosesser, på et teoretisk- og praktisk faglig høyt nivå.

Nettverket skal kunne fungere som et frirom hvor medlemmene kan møte andre aktører med tilsvarende utfordringer og utveksle erfaringer, og utveksle praktisk innsikt i lys av teorien. Nettverket har derfor til hensikt å legge til rette for at medlemmene opplever åpne dialoger og avslappet stemning.

I løpet av én sesong avholdes det fire effektive og målrettede nettverkssamlinger på henholdsvis 4,5 timers varighet. En nettverkssamling består av totalt fem leksjoner, noe som resulterer i at det sammenlagt vil bli gjennomført totalt 20 leksjoner i løpet av én sesong. For medlemmene av Advokatforeningen vil deltakelse på leksjonene kunne godskrives og godkjennes som en del av Advokatforeningens krav om obligatorisk etterutdanning.

 

Målgruppe:

Deltakerne i nettverket er ledere og medarbeidere i private og offentlige virksomheter som ønsker overblikk, praktiske verktøyer og strategiske perspektiver på hvordan tilrettelegge for innovasjonsprosesser. På denne måten vil kurset være av stor verdi for organisasjonen, ved å gi større og nye muligheter for vekst og utvikling.

Det er mulig å bli medlem av nettverket så fremt det er ledige plasser. Dette kan enten være fra starten av sesongen, eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige, med det formål om å sikre at nettverksdeltakerne kontinuerlig møtes, og dermed også får et optimalt utbytte av de relasjonene som bygges og det faglige nettverket som skapes.

 

Materiale

Alle nettverksdeltakere vil få utlevert relevant materiale.

ER DU NYSGJERRIG, OG ØNSKER DU Å VITE MER?

Hold meg oppdatert

Skriv meg opp

Kursdatoen er overskredet. Vil du have beskjed når det åpnes for påmelding igjen? Klikk på ”Skriv meg opp” herunder og fyll ut feltene.

 

Skriv meg opp

Høyres Hus
Stortingsgata 20
0161 Oslo


Samling 1

torsdag d 27. oktober 2022

Kl 13:30 - 18:00


Samling 2

torsdag d 19. januar 2023

Kl 13:30 - 18:00


Samling 3

onsdag d 22. mars 2023

Kl 13:30 - 18:00


Samling 4

torsdag d 15. juni 2023

Kl 13:30 - 18:00


Pris EKSKL. MVA

23 950

 

 

Network