NETTVERK I FREMTIDENS BANK - FINANSIELL REGULERING


Ledere

 • Camilla Wollan, advokat og partner, Advokatfirma DLA Piper Norway DA
 • Eilin Schjetne, General Manager Norway, Lunar Bank 


​Innhold

Den finansielle sektor og den finan­sielle regulering er i hurtig utvikling og endring. De regu­latoriske og tilsynsmessige krav til de finansielle aktørene blir stadig fler, mer omfangsrike og komplekse. Det stiller tilsva­rende økt krav til regulato­risk kompetanse og erfaringer i institusjonene; både juridisk, compliance, governance, risikostyring m.v. I tillegg vil digitalisering og den tek­nologiske utviklingen innen den finansielle sektor, samt mange av de nye regu­latoriske og tilsynsmessige tiltak både nasjonalt og internasjonalt påvirke eksisterende forretningsmodeller. Bank og finans er et omfattende område som stadig gjennomgår en markedsdreven og regulatorisk fundamentert utvikling. Det er derfor utfordrende å ha oversikt over den til enhver tid gjeldende markedspraksis og regulering, så som EMIR, krisehåndteringsdirektivet, Basel accorden, betalingstjenestedirekivet (PSD 2), MiFID II/MiFIR, Solvency II, forsikringsformidlingsdirektivet (IMD2) og UCITS V - og snart UCITS VI.

 

Som medlem av nettverket omgås du noen av landets dyktigste og mest erfarne aktører på området. På dagsorden vil det være aktuelle emner og problemstillinger, som blir diskutert og behandlet på et høyt faglig nivå. Nettverkslederne er din garanti for det faglige innholdet og vil selv stå for en del av dagsorden på nettverksmøtene. Det vil ytterligere være innlegg fra både nettverksdeltakere og eksterne foredragsholdere og du som medlem har mulighet til å påvirke valg av emner og foredragsholdere.

 

Eksempler på emner som kan drøftes i nettverket:

 • Nye finansloven

 • Økt fokus på forbrukerbeskyttelse, hvordan digitaliserer aktørene sine arbeidsprosesser

 • Norsk økonomi og politikk i forhold til finanssektoren

 • Digitale aktiva, utvikling av EU regelverk

 • AI, Robotics og den finansielle regulering

 • Digitaliseringen i den finansielle sektor

 • Compliance og regtech verktøy

 • Open banking – diverse aspekter, herunder posisjonen til tredjeparter

 • Kryptovaluta, vekslingsplattformer og infrastruktur

 • Hvitvasking og forebyggelse av økonomisk kriminalitet, herunder bøtepraksis

 • Betalingstjenester og betalingsinfrastruktur

 • Utkontraktering av virksomhet

 


​Formål

Nettverkets formål er å skape et forum som på et høyt teoretisk og praktisk nivå kan drøfte aktuelle temaer og problemstillinger innenfor fremtidens bank og regulering. Nettverket be­handler spenningsfeltet mellom jus, teknologi og forretningsvirksomhet i den finansielle sektor. Herunder regule­ringens forhold til og samspill med bankinstitusjonenes forretningsmodeller, prosesser og digitalisering.  Nettverket utgjør også et møtested hvor man vil utveksle erfaringer, utvikle ny kompetanse og etablere gode relasjoner. 

Det avholdes årlig fire effektive og målrettede nettverksmøter på 4,5 timers varighet.

 

Vedrørende kravet om obligatorisk etterutdanning for medlemmene i Advokatforeningen:
Etter hver samling vil JUC utstede kursbevis til den enkelte deltaker for opptjening av godkjente etterutdanningspoeng.


Målgruppe

Deltagerne på JUCs nettverk er typisk ledere, nøkkelmedarbeidere, advokater, jurister og andre professjonelle med interesse for det spesifikke fagområdet. Nettverksgruppene sammensettes av JUCs erfarne nettverkskonsulenter for å oppnå en hensiktsmessig fordeling av de forskjellige aktører.

 

Nettverket er relevant for ansvarlige innenfor legal, compliance, risikostyring, forretningsutvikling og teknologi innen bank og finans for både de som har rådgivende eller operasjonelt ansvar og interesse for finansielt tilsyn og regulering og den finansiel­le sektor.

 

Det er mulighet for å bli medlem i nettverket når det er ledige plasser, enten fra starten av eller i løpet av året.


Materiale

Alle deltakere på nettverket vil få utlevert en mappe med relevant materiale.

 

Få et indtryk av JUC's nettverk

Hør mer om de unike mulighetene for faglig sparring, som våre nettverksmedlemmer får.

 

Hold meg oppdatert

Er du nysgjerrig, og ønsker du å vite mer?

Hold meg oppdatert

Leksjoner

20

 

Høyres Hus
Stortingsgaten 20 - 0161 Oslo


1. Samling

tirsdag d 16. november 2021

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


2. Samling

mandag d 17. januar 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


3. Samling

onsdag d 23. mars 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


4. Samling

mandag d 13. juni 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


Pris ekskl. Mva

23 950

 

 

Network