NETTVERK I ØKONOMISK KRIMINALITET


Ledere

 • Anders Brosveet, managing partner, Advokatfirmaet Elden DA
 • Ann Johnsen, advokat og eier, Advokatfirmaet Fend DA
 • Arnt Angell, advokat og partner, Advokatfirmaet Elden DA
 • Gunnar Holm Ringen, partner, Nasjonal leder for granskning & Complaince PwC Norge
 • Thomas Skjelbred, advokat og partner, Advokatfirmaet Elden DA

 

​Innhold

Som medlem av nettverket omgås du med landets dyktigste og mest erfarne aktører på området. På dagsorden vil det være aktuelle emner og problemstillinger, som vil bli diskutert og behandlet på et høyt faglig nivå. Nettverkslederne er din garanti for det faglige innholdet og vil selv stå for en del av dagsorden på nettverksmøtene. Det vil ytterligere være innlegg fra både nettverksdeltakere og eksterne foredragsholdere, og du som medlem har mulighet til å påvirke innholdet på disse gjennom valg av emner og foredragsholdere. Alle samlingene begynner med en nyhetsoppdatering.
 

Eksempler på emner som kan drøftes i nettverket:

 • Hvitvasking
 • Anmeldelser til Økokrim. Flaskepost utenfor påtalesystemet?
 • Grenseoverskridende kriminalitet
 • Skatteunndragelse og andre skattelovbrudd
 • Forholdet mellom norsk og internasjonal rett med hensyn til hvitvasking
 • Massebedrageri og sosiale medier
 • Erstatning etter strafforfølgning.
 • Avkortning + betydningen av om inntekter kommer via selskaper.
 • Medvirkning til straffeforfølgning og uskyldspresumpsjonen, nyere praksis
 • Kreditorsvik
 • Korrupsjon
 • ID-tyveri
 • Inndragning
 • Aktuelle tolkningsspørsmål knytte til innsidehandel + markedsmanipulasjon
 • Arbeidsmiljø-compliance
 • Miljøkriminalitet, scrapping av skip, strl § 240, foretaksstraff, jurisdiksjon
 • Skattemyndighetenes tilnærming til økonomisk kriminalitet, herunder forvaltningspraksis med ileggelse av sanksjoner og hva må bankene være på vakt mot?
 • Nye prosessregler for straffeprosess som åpner for mer sivilprosesslignende behandling
 • Den nye advokatloven og hva den evt. betyr for advokatens rolle

 

​Formål

JUCs Nettverk i Økonomisk Kriminalitet har som formål å skape et faglig forum som legger opp til både teoretiske og praktiske diskusjoner knyttet til ulike temaer og aktuelle problemstillinger.


Vår ambisjon er at nettverket i større grad enn tradisjonell undervisning er ett samlingspunkt der deltakerne møtes, deler erfaringer, får inspirasjon og kan drøfte problemstillinger fra arbeidslivet. Nettverkssamlingene skal bestå av en blanding av åpen dialog mellom deltakerne, faglige plenumsdiskusjoner og inspirerende foredrag.


Med utgangspunkt i ett praktisk og kommersielt perspektiv, får deltakerne i dette nettverket styrket sin kunnskap om problemstillinger knyttet til økonomisk kriminalitet, samt økt kunnskap om temaets innhold og juridiske rammeverk, i tillegg til en økt forståelse for den økonomiske kriminalitetens omfang og samfunnsmessige betydning.


Vedrørende kravet om obligatorisk etterutdanning for medlemmene i Advokatforeningen:
Etter hver samling vil JUC utstede kursbevis til den enkelte deltaker for opptjening av godkjente etterutdanningspoeng.

 

Målgruppe

Deltagerne på JUCs nettverk er typisk strafferettsadvokater, nøkkelmedarbeidere, jurister og in house councels.
Nettverksgruppene sammensettes av JUCs erfarne nettverkskonsulenter for å oppnå en hensiktsmessig fordeling av de forskjellige aktører.


Det er mulighet for å bli tatt opp i nettverket når det er ledige plasser, enten fra starten av sesongen eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige. Dette sikrer at du får det optimale ut av de relasjoner som bygges.


Materiale

Alle deltakere på nettverket vil få utlevert en mappe med relevant materiale.

 

Få et indtryk av JUC's nettverk

Hør mer om de unike mulighetene for faglig sparring, som våre nettverksmedlemmer får.

 

Hold meg oppdatert

Er du nysgjerrig, og ønsker du å vite mer?

Hold meg oppdatert

Leksjoner

20

 

Høyres Hus
Stortingsgaten 20 - 0161 Oslo


Siste samling inneværende sesong

tirsdag d. 26. oktober 2021

Kl. 15:00 - 19:30

OBS! Avholdes sammen med JUC Nettverk i Governance, Compliance & Risk Management


Samlinger neste sesong


1. Samling

torsdag d 6. januar 2022

Kl 15:00 - 19:30

Inkl. tapas


2. Samling

onsdag d 16. mars 2022

Kl 15:00 - 19:30

Inkl. tapas


3. Samling

onsdag d 8. juni 2022

Kl 15:00 - 19:30

Inkl. tapas


4. Samling

onsdag d 24. august 2022

Kl 15:00 - 19:30

Inkl. tapas


Pris ekskl. Mva

23 950

 

 

Network