Kurs

IDD - aktsomhetsvurderinger og håndtering av tredjeparter

I lys av anti-korrupsjonsregelverket og den nye åpenhetsloven

7

Leksjoner

6995 NOK.

Utbytte

Kursets formål er å gi en god forståelse i hvordan strukturere arbeidet med håndtering av tredjeparter på en operativ og praktisk måte. Key take aways:

 

  • En oppdatering av relevant regelutvikling
  • Praktisk forståelse for risikoklassifisering av tredjeparter
  • Hvordan gjennomføre bakgrunnsundersøkelser av tredjeparter (IDD)
  • Hva er gode risikoreduserende tiltak
  • Hvordan arbeidet kan organiseres internt i en virksomhet

 

Kurset har hovedfokus på antikorrupsjon, men inkluderer også menneskerettigheter og arbeidstakerforhold hvor det er særlig relevant.


Innhold

Virksomheter opererer i en kompleks og globalisert verden og samarbeid med forretningspartnere er helt sentralt for å nå strategiske mål. Integritetsundersøkelser (Integrity Due Diligence) av tredjeparter har lenge vært et fokusområde for håndtering av risiko for korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet (Compliance).

 

Det stilles imidlertid stadig strengere krav til selskapers ansvar for tredjeparter både innenfor antikorrupsjon, anti-hvitvasking og også menneskerettigheter og arbeidstakervilkår. Det skjer også en økt regelutvikling på området som vi finner igjen i hvitvaskingsregelverket, ny Åpenhetslov (ikrafttreden i 2022), og utkast til EU-direktivet som pålegger virksomheter å gjennomføre aktsomhetsvurderinger (due diligence) i leverandørkjeden.

 

Advokat Knut Høivik ble i 2018 tildelt oppdraget med å evaluere reglene om foretaksstraff og korrupsjon i Norge. Høvik har nylig inngitt sine anbefalinger og utredningen sendt ut på høring. Høivik anbefaler blant annet at virksomheter i større utstrekning kan holdes ansvarlig for handlinger begått av tredjeparter. Videre ligger det i anbefalingen at antikorrupsjonsprogrammer bør få en større betydning i vurderingen av om, og i hvilken grad, selskaper kan holdes ansvarlig for korrupsjon. Dette tilsier at gode risikovurdering og aktsomhetsvurderinger av tredjeparter blir enda mer viktig fremover.


I dette kurset går vi i dybden på flere problemstillinger, herunder:

 

  • En oppdatering av relevant regelutvikling, herunder norsk straffelov (Knut Høivik-utredningen), Åpenhetsloven og EU-direktivet for obligatoriske aktsomhetsvurderinger i leverandørkjeden
  • Eksempler på saker, herunder relevante saker som er under etterforskning og iretteføring i blant annet USA og UK og andre europeiske land
  • Praktisk forståelse for risikoklassifisering av tredjeparter og konkret gjennomføring av bakgrunnsundersøkelser av tredjeparter (IDD)
  • Praktisk forståelse for gode risikoreduserende tiltak (IDD) og oppfølging av mulige røde flagg, kontraktsbestemmelser/klausuler, oppfølgingsforløp etter at kontrakt er inngått etc.
  • Forståelse for hvordan arbeidet kan organiseres internt i en virksomhet, dvs. roller, ansvar, rapporteringslinjer etc.

 

Målgruppe

Kurset er et spesialist-/nyhetskurs rettet mot Compliance Officers, Compliance Managers, in-house Legal Counsel, Lawyers/advokater, Supply Chain, ESG, procurement, Contract Managers

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

 

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer om kurset, kan du kontakte meg.

Emilie Fog Pedersen
Kurs og Kommunikasjons Koordinator
Mobil: +47 904 99 004
Email: efp@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.