Nettverk

Nettverk for Interne jurister

20

Leksjoner

26950 NOK.

Innhold

Som medlem av nettverket omgås du med landets fremste og mest erfarne aktører, som på et faglig høyt nivå behandler aktuelle temaer og problemstillinger. De overnevnte nettverkslederne vil her stå for en del av nettverkets innhold, i tillegg til at både andre nettverksdeltakere og andre eksterne foredragsholdere vil holde foredrag. Som medlem vil du ha gode mulighet til å påvirke innholdet på foredragene, da du som medlem kan medvirke gjennom valg av temaer og foredragsholdere.

 

Innhold og tema vil variere fra møte til møte, og vil i fellesskap bestemmes av nettverksmedlemmene og nettverkslederne.

 

Noen eksempler på emner som kan tas opp og drøftes i nettverket: 

 

  • Muligheter og utfordringer for juridisk direktør og legal counsel som verdiskaper i kommersielle virksomheter
  • Corporate Governance (god selskapsledelse) i sunn balanse med selskapets kommersielle ønsker - herunder interessekonflikter, etiske dilemmaer og taushetsplikt
  • Compliance og risikohåndtering - varslings- og granskningsprosesser, advokatens rolle og beste praksis
  • Håndtering av juridisk arbeid i et konsern - strategisk, organisatorisk, teknisk/digitalt, praktisk, politisk, internasjonalt m.fl.
  • Hvilke utfordringer sitter man med i et mindre selskap?
  • Advokaten som forretningsutvikler og smidig verdiskaper, inkludert relevante KPI'er for juridisk avdeling og restrukturering
  • Hvordan påvirker sterkt endrede utenforliggende forhold organisasjonens prioritering og forpliktelser
  • Håndtering av nye lover og retningslinjer
  • Kapasitet og innkjøp av juridiske tjenester -  Strategier og styring av eksternadvokater
  • Innlegg, forslag og diskusjoner fra gruppens egne medlemmer

 

Formål

Nettverket har til formål å skape et forum hvor man på et teoretisk- og praktisk faglig høyt nivå kan drøfte Legal Counsels rolle som en strategisk sparringspartner for ledelsen, samt privatpraktiserende advokaters rolle som «Trusted Advisor». I tillegg til dette vil det også være aktuelt å drøfte relevante problemstillinger som advokater potensielt kan møte som kommersielle rådgivere. Nettverket vil danne en plattform hvor deltakerne kan utveksle erfaringer, utvikle eksisterende kompetanse, tilegne seg ny kunnskap, og mer generelt skape kontakt og etablere relasjoner mellom advokater, Legal Counsels og andre som til daglig arbeider innenfor området.

 

I løpet av én sesong avholdes det fire effektive og målrettede nettverkssamlinger på henholdvis 4,5 timers varighet. En nettverkssamling består av totalt fem leksjoner, noe som resulterer i at det sammenlagt vil bli gjennomført totalt 20 leksjoner i løpet av én sesong. For medlemmene av Advokatforeningen, vil deltakelse på leksjonene kunne godskrives og godkjennes som en del av Advokatforeningens krav til obligatorisk etterutdanning. 


Målgruppe
 

Deltakerne i nettverket er ledere, advokater, jurister, complianceansvarlige, juridiske rådgivere og andre sentrale nøkkelpersoner som er ansvarlige innenfor legal, compliance, risikostyring og governance i kommersielle selskaper.

 

Det er mulig å bli medlem av nettverket så fremt det er ledige plasser. Dette kan enten være fra starten av sesongen, eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige, med det formål om å sikre at nettverksdeltakerne kontinuerlig møtes, og dermed også får et optimalt utbytte av de relasjonene som bygges og det faglige nettverket som skapes. 


Materiale

Alle nettverksdeltakere vil få utlevert relevant materiale.


Om JUC sine nettverk

JUC er markedsleder
i Norden innen utvikling av nettverk, kurs og konferanser - med over 140 nettverk, 20 konferanser, 500 profesjonelle kurs og årlig 15.000 deltakere.
Siden oppstarten i 2001 har vi i JUC alltid hatt fokus på at våre medlemmer skal oppleve den høyeste kvaliteten - med fokus på kunnskap, verdi og vekst.

Å delta
i et av JUC sine nettverk betyr tilgang til et treningsformat hvor læring og sparring er i balanse. Det er et forum hvor vi sammen utvikler oss over tid, og hvor det skapes et unikt læringsmiljø med høy grad av tillit og fortrolighet. De utpekte JUC-nettverkslederne er førende innenfor sine respektive felt og eksperter på emnet - alt sammen i flotte lokaler sentalt i Oslo sentrum.

NO netværk figur

Vil du vite mer?

Som sjef for konsulentavdelingen, har Emil gjennom de siste 4 årene arbeidet med sammensetningen av våre profesjonelle nettverksgrupper. Han har et godt kjennskap til det faglige innholdet i alle nettverk, samt dynamikken blant deltakerne. Dermed kan Emil guide deg til hvilket nettverk som vil passe best til deg og sikre at det er den rette matchen for resten av deltakerne.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nettverksspesialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

JUCs juridiske nettverksgrupper

JUC er den ledende leverandøren av profesjonelle juridiske nettverk. Her er du garantert et høyt faglig nivå med gode nettverksmuligheter.

Bidragsyterne er alltid i tett dialog med medlemmene, så nettverket er i større grad enn tradisjonell undervisning et forum hvor deltakerne møtes og utveksler erfaringer med andre profesjonelle aktører på feltet.