Kurs

Selskapsrett - en innføring

Innføring og fordypning innenfor utvalgte aktuelle temaer

7

Leksjoner

6995 NOK.

Utbytte
 

På kurset får du bl.a.:

  • En innføring i aksjeselskapsrett
  • God forståelse for de grunnleggende hensyn som begrunner og gir veiledning for tolkningen av aksjelovens regler
  • Detaljert kunnskap om praktiske viktige regler om forkjøpsrett og styresamtykke og nye regler om avholdelse av styremøter og generalforsamlinger
  • God forståelse for utviklingstrekk og ny rettspraksis innenfor reglene om ansvar for styre og aksjeeier samt lojalitetsplikten i selskapsforhold


Innhold

Dette er et todelt kurs, som først vil gi en god forståelse for selskapsrettslige hensyn og prinsipper og vise hvordan de kommer til uttrykk i reglene i aksjeloven. Først delen av kurset vil derfor være egnet som en innføring i aksjeselskapsretten, men ettersom fokus vil være på hensyn, vil denne delen av kurset også egne seg for mer erfarne selskapsrettsjurister. Den andre delen av kurset vil med særlig søkelys på nyere lovendringer og rettspraksis gå i dybden på reglene om forkjøpsrett og styresamtykke, avholdelse av styremøter og generalforsamlinger, lojalitetsplikten i selskapsforhold og ansvar for styre og aksjeeier, herunder ansvarsgjennombrudd.

 

Emner er bl.a.:

  • Hensyn og prinsipper i selskapsretten og hvordan disse kommer til uttrykk i aksjelovens regler
  • Avholdelse av styremøter og generalforsamlinger i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper etter lovendringene som ble vedtatt 28. mai 2021
  • Forkjøpsrett og styresamtykke; herunder forholdet mellom disse reglene, hva som utløser krav om styresamtykke og forkjøpsrett, forkjøpsrettserververs stilling dersom samtykke til ervervet blir nektet, aksjonærrettigheter ved aksjeovergang, gjennomføring av forkjøpsrett og rettslig prosess for fastsettelse av løsningssum samt praktisk regulering i vedtekter og aksjonæravtaler
  • Rekkevidden av lojalitetsplikten i selskapsforhold, herunder betydningen av Høyesteretts dom i HR-2020-1947-A
  • Styreansvar, ansvar for aksjeeier og ansvarsgjennombrudd med fokus på utviklingstrekk og ny rettspraksis

 

Målgruppe

Kurset er rettet mot advokater, fullmektiger og jurister som arbeider med rådgivning innen selskapsrettslige emner. Kurset gir både en innføring i selskapsrett og spesialfordypning innenfor enkelte praktiske viktige og teoretisk interessante emner.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

 

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.