Sertifisering

Complianceutdanning

En grunnutdanning i fem moduler med avsluttende sertifisering 

35

timer

34995 NOK.

Innhold

Med JUC og Vier Advokatfirma sin compliance-utdanning får du unik kunnskap om moderne, effektiv compliance over fem kursdager sammen med kurslederne Irmela van der Bijl Mysen og Roar Østby. Med seg har de flere kunnskapsrike og spennende innledere. Les mer om bidragsyterne ved å trykke på bildet deres.

Compliance og risikostyring er allerede en viktig funksjon i mange virksomheter i dag grunnet stadig økende lovkrav og forventninger. Spesielt i regulerte og risikoutsatte bransjer utgjør funksjonen i større grad en sentral del av organisasjonen. Som en disiplin er compliance og risikostyring et felt i vekst.

«Compliance» er noe som må læres gjennom erfaring. Dette nettverket ledes derfor av erfarne fagfolk som har lang operativ erfaring fra ulike virksomheter i risikoutsatte industrier og som selv har «stått i stormen». I løpet av de ulike modulene vil du også møte flere anerkjente praktikere og teoretikere i Norge og noen av de mest erfarne compliance-ekspertene fra andre land. Norske tilsynsmyndigheter vil også gi en oppdatering av forventninger til virksomheters arbeid med compliance.

Du vil få innsikt i eksisterende og kommende lovkrav og forventninger som antikorrupsjon, bedrageri, anti-hvitvasking, sanksjoner og eksportkontroll etc. Hovedfokuset vil likevel være på hvordan man etablerer, gjennomfører og utøver effektiv compliance- og forretningsetikk i praksis i en virksomhet. Vi bruker konkrete saker fra virkeligheten som grunnlag for diskusjon. Formålet med kurset er at du skal få motivasjon, inspirasjon og stå enda bedre rustet til å utøve din rolle som compliance-ansvarlig i din bedrift.

Sertifisering

Sertifiseringen består av 5 moduler som også kan kjøpes separat. Når du har gjennomført alle 5 modulene oppnår du JUC-sertifisering i compliance og vil motta et sertifikat for dette.

Denne sertifiseringen er relevant for deg som jobber med compliance til daglig, enten du er ansatt i en privat bedrift, jobber i en offentlig organisasjon eller bare vil oppdatere din kunnskap i corporate compliance og få påfyll og inspirasjon. Opplæringen har også som mål å gi eksterne rådgivere, bl.a. advokater, bedriftsadvokater og andre mulighet til bedre å forstå hva som skal til for å kunne gi kvalifisert rådgivning på området. Alle deltakere vil motta et kursbevis på kursets siste dag.

Sertifiseringen er basert på presentasjoner, workshops og diskusjoner basert på faktiske hendelser med forelesere fra ulike bedrifter, supplert med debatt og erfaringsutveksling mellom deltakerne.

Sertifiseringen består av følgende 5 moduler:


Modul 1: Lovgivning og rammene
 • Rammeverket: nøkkellovgivning og forventninger fra interessenter
 • Compliance-funksjonen: mandat, uavhengighet, organsiering
 • Compliance som del av internkontrollen
 • Workshop og dilemmadiskusjon

Modul 2: Complianceprogrammet og risikostyring 
 • Introduksjon til risikovurdering i      praksis: hva, hvordan, hvem, når, etc., v/ selskapsrepresentant. Fokus på ulike risikoer, som korrupsjon, interessekonflikt, bedrageri, sanksjoner, konkurranserett og menneskerettigheter 
 • Gjennomføring av risikovurdering i praksis: dilemmatrening

Modul 3: Forretningspartnere og Integrity Due Diligence / aktsomhetsvurderinger, monitorering og testing
 • IDD og risikovurdering sanksjonsrisiko v/ Jeffrey Cottle 
 • Bakgrunnsundersøkelser (Integrity Due Diligence/aktsomhetsvurderinger) av forretningspartnere. Vurdering og håndtering av identifisert risiko. 
 • Monitorering og forbedring: interne undersøkelser, og rapportering til styret og ledelse
 • Digitale støtteverktøy
 • Workshop og dilemmadiskusjon

Modul 4: Compliancerollen og selskapskultur – hvordan få ledere og ansatte til å ta gode beslutninger
 • Compliance-rollen: introduksjon 
 • «The human behaviour» og hvordan dette påvirker vår kapasitet til å ta gode valg
 • Case studies, workshops og dilemmadiskusjon

Modul 5: Varslinger og håndtering av uønskede hendelser 
 • Varslingssaker og interne granskninger: systemer, prosess, og håndtering av rapporterte saker.      Selskapsrepresentant presenterer.
 • Krisehåndtering og samarbeid med myndigheter v / Pål Lønseth 
 • Oppsummering og avslutning

sertifiseringen tar vi for oss emner som:
 • Rammeverket: relevant regelverk som antikorrupsjon, bedrageri, anti-hvitvasking, sanksjoner og eksportkontroll, og grensesnittet mot andre regelområder som menneskerettigheter (Åpenhetsloven), GDPR, HSSE, klima og miljø
 • Compliance-programmet: Hvordan etablere et complianceprogram, herunder formål og behov, grensesnitt og interaksjon mot andre sentrale funksjoner, organsiering og mandat, rapporteringslinjer, etc.  
 • Presentasjon av erfaringe og dilemmaer, og hvordan få det til i praksis- en moderne CCO's hverdag ved Michaela Ahlberg
 • Risikovurdering i praksis: vi gjennomfører en risikovurdering i workshop i fellesskap og diskuterer praktiske oppfølgingstiltak, samt styret og ledelsens ansvar med risikostyring
 • Integrity Due Diligence: krav og praktisk gjennomføring av bakgrunnsundersøkelser av forretningspartnere og eksempler på håndtering av risiko
 • Rapportering av saker og varslingssystemer: hvordan få dette til i praksis med egnede systemer, gjennomføringsprosesser og riktig håndtering av saker med mål om å lære og forbedre kultur og compliance-programmet
 • Myndighetenes forventninger: krisehåndtering, samarbeid med myndigheter og selvrapportering. Erfaringsutveksling og praktiske råd

Målgruppe

Utdanningen er målrettet mot praktikere (jurister og ikke-jurister) innenfor offentlig og privat sektor, og passer også for advokater som søker en bedre forståelse for compliance som fagområde.

Materialer

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer om kurset, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Roar og Irmela om Compliance-utdanningen

"Utdanningen gir grunnleggende forståelse og et faglig grunnlag – og ikke minst inspirasjon - til å arbeide med compliance i store og små virksomheter.

I løpet av utdanningen får du en oversikt over relevante reguleringer og forventinger på ulike fagområder. Det er likevel viktig å huske at Compliance ikke er jus, og det er ikke noe man kan lære ved å lese. Det finnes ingen ferdig oppskrift og tiltak må alltid tilpasses virksomheten.

Compliance er komplekst. Det krever praktisk arbeid og erfaring og en god dose mot. Derfor har vi invitert ledende Compliance-stjerner fra nordiske selskaper som sammen med oss skal dele erfaringer fra når vi sto i det da det stormet som verst – hvordan håndtere komplekse dilemmaer og hvordan skape verdi for virksomheten som sådan og bli oppfattet som medspiller? Formålet er at deltakerne skal kunne ta med seg noen nye verktøy hjem som de kan bruke i egen virksomhet, og dermed være bedre rustet og motivert til å håndtere oppgaven."