Sertifisering

ESG-sertifisering

En profesjonell grunnutdanning i arbeidet med ESG

35

Leksjoner

34995 NOK.

Innhold

ESG-sertifiseringen er en profesjonell-grunnutdanning i ESG som gir en grundig innføring i juridisk grunnlag og rapporteringskrav samt forretningsstrategi, omdømmefaktorer og organisasjons- og ledelsesutfordringer.

Programmet tar utgangspunkt i samfunnets krav til bedrifter om bærekraft og ansvarlighet på en rekke samfunnsområder, først og fremst miljø- og CO2-utslipp, men også bedriftens sosiale og samfunnsmessige påvirkning, arbeidsmiljø og ledelse, som er avgjørende faktorer når investorer og andre interessenter vurderer bedriftenes prestasjoner og modenhet.

Vi gir en grundig innføring i det juridiske rammeverket for ESG-rapportering, herunder den norske årsregnskapsloven, krav etter regnskapsloven med inkorporering av CSRD og taksonomiforordningen, samt offentliggjøringsforordningen og markedsføringslovens krav til rapportering og kommunisering av bærekraftsrelaterte vurderinger.

I den forbindelse dykker vi ned i kravene til miljø, sosiale forhold og selskapsstyring og de spesielle utfordringene på hvert av disse områdene, herunder ikke minst de organisatoriske spørsmålene i forbindelse med rapportering og levering av disse områdene. Vi går nærmere inn på de kvalitative og kvantitative rapporteringskravene, samt praktisk tilnærming til hvordan foretak kan gjennomføre en dobbel vesentlighetsanalyse for sin globale verdikjede og anvende vurderingene som fundament for strategiske vurdering. Det er også fokus på tiltak virksomheter kan gjennomføre for å forbedre resultatene på bærekraftsrelaterte parameterne og den endringsledelse dette krever.

Til slutt fokuserer programmet direkte på de viktige omdømmefaktorene og hvordan de kan gi viktige strategiske fordeler (men også representere en juridisk og finansiell risiko) som en del av selskapets DNA i merkevarebygging og ekstern kommunikasjon.

Programmet tar utgangspunkt i flere aktuelle forretningscaser, noe som er avgjørende for å få en dypere forståelse av hva som er viktig for å implementere effektiv og nøyaktig ESG-rapportering og -strategi.

Emner er blant annet:

 • Hva er ESG?
 • SDG - de 17 målene for bærekraftig utvikling
 • Oversikt over sammenkoblingen mellom ulike ESG-relaterte regelverk i Norge og i EU
 • Tips til hvordan en ESG-strategi kan bygges og forankres i virksomheten
 • Dypere innsikt i vurderingen av ESG-risiko i hele verdikjeden
 • Verktøy til å håndtere ESG-prosesser i M&A: vesentlighetsanalyse og modenhetsanalyse av ESG-indikatorer
 • Innsikt i betydningen av bærekraftig finans for virksomheter
 • Innsikt i ulike forventninger og informasjonskrav som vil komme fra selskapenes interessenter

Formål

Hovedformålet med ESG-sertifiseringsprogrammet er å gi en grundig innføring i ESG som funksjon og strategisk forretningskritisk disiplin.

Programmet tar sikte på å gi en oversikt over og inngående kunnskap om alle de viktigste spørsmålene, både det juridiske grunnlaget, samfunnets forventninger til ESG-arbeidet og kravene til rapportering om miljø, sosiale forhold og eierstyring og selskapsledelse.

Målet er også å gi dyp innsikt i ESG som forretningsdisiplin og illustrere betydningen av ESG i forhold til investeringer, forretningspartnere, merkevarebygging og markedskommunikasjon.

Til slutt er det et sentralt mål å fokusere på ESG-funksjonen og ESG-ansvarliges rolle og de organisatoriske spørsmålene som er sentrale for en effektiv utvikling og implementering av ESG i selskapets ulike avdelinger og funksjoner, ikke minst i økonomifunksjonen.


Utbytte

Etter å ha fullført programmet og blitt sertifisert i ESG, vil du få følgende fordeler
 • Dyp forståelse av utgangspunktet, opprinnelsen og visjonen til ESG.
 • Grundig forståelse av det juridiske grunnlaget
 • Oversikt over rapporteringskrav og utfordringer knyttet til disse
 • Oversikt over og forståelse av ESG-nøkkeltall
 • Innsikt i viktige organisatoriske utfordringer
 • Innsikt i ESG som forretningskritisk disiplin og strategisk verktøy
 • Forståelse av ESG som merkevarebygging og markedskommunikasjon
 • Forståelse av ESG-forvalterens rolle
 • Innsikt i utfordringer og betraktninger fra virkelige tilfeller
 • Utveksling av erfaringer og betraktninger med ESG-ansvarlige med lignende profiler

Sertifisering

Sertifiseringen består av 5 moduler som også kan kjøpes separat. Når du har gjennomført alle 5 modulene oppnår du JUC-sertifisering i ESG og vil motta et sertifikat for dette.

Disse modulene er: 

Modul 1: Regulatorisk landskap for finansielle og ikke-finansielle aktører
 • Gjennomgang av relevante lover og forskrifter knyttet til ESG
 • Forventninger fra interessenter og regulatoriske organer
 • Compliance-funksjonens rolle i ESG-integrasjon
 • Compliance i et bredere forretningsperspektiv
 • Refleksjon og inspirasjon rundt ESG og risikostyring
 • Workshop og dilemmadiskusjoner

Modul 2: Slagkraftig ESG-strategi: Fra planlegging til gjennomføring
 • Metoder for utvikling av en effektiv ESG-strategi
 • Grensesnitt og samspill med andre funksjoner
 • Forretningskultur og dens rolle i implementeringen av ESG
 • Workshop og dilemmadiskusjoner

Modul 3: Grønnvasking med ESG-perspektiv: Markedsføring og kommunikasjon 
 • Utvikling av markedsførings- og kommunikasjonsstrategier med ESG-fokus
 • Bekjempelse av grønnvasking og troverdig kommunikasjon av bærekraftige initiativer
 • Workshop og dilemmadiskusjoner

Modul 4: ESG due diligence: Integrering av dobbel vesentlighet 
 • ESG due diligence-metoder og beste praksis
 • Dobbelt vesentlighet i transaksjoner og verdikjeden
 • Håndtering av ESG-risikoer og muligheter
 • Workshop og dilemmadiskusjoner

Modul 5: ESG-rapportering i flere dimensjoner
 • Innsikt i ulike dimensjoner av ESG-rapportering
 • Metoder for måling, analyse og kommunikasjon av ESG-data
 • Workshop og dilemmadiskusjoner

Målgruppe

Alle som ønsker å jobbe profesjonelt med ESG i sin organisasjon, og som trenger en grundig innføring i alle de sentrale spørsmålene, herunder ikke minst utviklingen i lovgivning og rapporteringskrav, men også ledelse, strategi og kommunikasjon.

Det kan være styremedlemmer, bedriftsjurister eller risikosjefer, CSR-ansvarlige, økonomi- og regnskapssjefer, advokater eller advokatfullmektiger, eller strategi- og ledelseskonsulenter som ønsker en dypere forståelse av ESG-området for å kunne lede, implementere eller gi råd om ESG i bedrifter og organisasjoner.

Sertifiseringen er basert på presentasjoner, workshops og diskusjoner 

Materialer

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer om kurset, kan du kontakte meg.

Susann Andora Biseth‑Michelsen
Development Manager
Mobil: +47 904 99 004
Email: kurs@juc.no