Sertifisering

Sertifisering for Offentlig anskaffelser – Basis

Få nødvendig kunnskap for å navigere gjennom anskaffelsesprosessen 
28

timer

29995 NOK.

Innhold

Sertifiseringen gir en innføring i de viktigste reglene som både innkjøpere og leverandører må kjenne til innen offentlige anskaffelser. Sertifiseringen dekker anskaffelsesprosessen fra planleggingsstadiet til kontrakt inngås og går gjennom grunnleggende hensyn, praktiske tips, samt dybdeanalyse av viktige problemstillinger som lovlige kvalifikasjonskrav, tildelingskriterier, evaluering og avvisning. Målet er at deltakerne skal få grunnleggende innsikt og forståelse for regelverket. Etter kurset skal deltakerne ha tilstrekkelig kunnskap til å gjennomføre DFØs sertifiseringstest innen SOA Basis.
 
Sertifiseringen er strukturert med et innføringskurs som dekker det grunnleggende, etterfulgt av fire moduler som gir deltakerne en omfattende innsikt i de sentrale prinsippene som styrer offentlige anskaffelser. Målet er å utruste deltakerne med nødvendig kunnskap for å navigere gjennom anskaffelsesprosessen i samsvar med gjeldende regelverk.

Innføringskurs: Lovens grunnleggende prinsipper og begreper for offentlige anskaffelse
 • Introduksjon til grunnleggende prinsipper og bruk i praksis
 • Definisjon av sentrale begreper og prinsipper
 • Hvordan disse prinsippene gir retning for forståelsen og bruken av Lov om offentlige anskaffelser (LOA) og Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA)
 • Tydelig differensiering mellom krav til leverandørens egnethet og krav til selve leveransen
 • Gjennomføring av anskaffelsesprosessen
 • Gjennomgang av anskaffelsesprosessen fra planlegging til kontraktinngåelse
 • Viktige aspekter som evaluering, avvisning, og andre relevante trinn

Modul 1: Kjerneelementer innen kontraktstrategi og anskaffelsesforberedelse
 • Utarbeidelse og kvalitetssikring av behovsbeskrivelsen
 • Roller og ansvar i gjennomføringen av anskaffelsen
 • Markedsundersøkelse og kontakt med markedet
 • Gjennomføring av markedsdialog og utjevning av konkurransefordeler
 • Beregning av anslått kontraktsverdi inkludert opsjoner
 • Forskjell mellom innkjøpspris og kostnad (f.eks. LCC)
 • Ivaretakelse av samfunnshensyn i henhold til Lovens § 5
 • Tidsplanlegging for konkurransegjennomføring
 • Dynamikk rundt krav, tildelingskriterier og kontraktsvilkår
 • Valg av riktig kontraktsform
 • Viktige beslutninger i anskaffelsesprotokollen
 • Bruk av prisreguleringsklausuler
 • Henvendelse til markedet

Modul 2: Konkurransegjennomføring
 • Konkurransegjennomføringen starter med formell kontakt med markedet for kontraktinngåelse og måloppnåelse
 • Evaluering og vurdering av tilbud er sentralt, med mulighet for spørsmål, presiseringer, og dokumentasjonsettersending
 • Ved kunngjøring og invitasjon er riktig dialogforum og forståelse av tillatte endringer nødvendig.
 • Forhandlinger krever innsikt i begrensninger for endring av krav og vekting av tildelingskriterier
 • Valg av tilbud og avtaleinngåelse inkluderer evaluering av kvalifikasjoner og korrekt bruk av prinsipper
 • Viktige aspekter involverer også håndtering av LCC, innsynsrett for leverandører, klagebehandling, og kunngjøring av kontrakter over EØS-terskelverdien

Modul 3: Kontraktsoppfølging
 • God kontraktsoppfølging sikrer faktisk levering av avtalte ytelser, fremmer positivt samarbeid med leverandøren, reduserer misforståelser og forebygger mulige konflikter
 • Forberedelse til kontraktsgjennomføring gjennom å tydeliggjøre informasjonsdeling og øke forståelsen av rammeavtaler
 • Bruk av avtale:
- Øke forståelsen og praktisk bruk av misligholdsbeføyelser
 • Skape klarhet om muligheter og konsekvenser ved oppsigelse for kontraktsavslutning
- Bevissthet rundt risikoen ved forsømt kontraktsoppfølging
 • Kontraktsforvaltning:
- Følge opp og evaluere leveransen for måloppnåelse og unngå ulovlige endringer
- Forståelse av at lovlige endringer kan bli ulovige vesentlige endringer
- Bevissthet om forpliktelser etter kontraktsperioden og betydningen av sluttevaluering for god kontraktsoppfølging, faktisk levering av avtalte ytelser, positivt samarbeid med leverandøren, og forebygging av konflikter

Modul 4: Lov og forskrift om offentlige anskaffelser
 • Forstå regelverket som stiller viktige krav og rammer for gjennomføringen av konkurranser om offentlige kontrakter
 • Lær om den nye loven og forskriftene som trådte i kraft fra 1. januar 2017
 • Kjenn lovens formålsparagraf og intensjonen bak den, samt reglene
 • Anskaffelsesprosedyrer
 • Rammeavtale
 • Grunnlag for konkurransen
 • Kunngjøringsregler
 • Forstå vedståelsesfrist og frister som gjelder over/under EØS-terkselverdier
 • Konkurransegjennomføring
 • Avklaringer
 • Avslutning av konkurransen
 • Samfunnshensyn

Målgruppe

Denne sertifiseringen er egnet for innkjøpere, leverandører, og andre interessenter som ønsker en grundig innsikt i offentlige anskaffelser og innkjøp.

Sertifisering

Deltakere som fullfører denne sertifiseringen, vil være godt rustet til å ta oppnå et bevis i «Sertifisering i Offentlige Anskaffelser». Ved deltakelse på sertifiseringen vil du få et JUC- sertifiseringsbevis.

Sertifiseringsordning for offentlige anskaffelser (SOA) er en nasjonal sertifiseringsordning for offentlige innkjøpere. Ordningen skal bidra til å heve og dokumentere innkjøpskompetansen i Norge. Bestått sertifiseringstest gir et sertifiseringsbevis.

SOA BASIS gjør det mulig for deg som innkjøper å dokumentere din kompetanse gjennom et sertifiseringsbevis. Testen bekrefter grunnleggende innkjøpsferdigheter, og du kan ta den uavhengig av andre kompetansehevende tiltak, for eksempel kurs. Testen er basert på læringsmålene i SOA Basis Fagplan. Norsk Test administrerer sertifiseringstesten, testen inngår ikke i prisen.

Angående sertifiseringstesten så består den av 40 spørsmål som tilfeldig velges fra en omfattende spørsmålsdatabase. Hovedsakelig består oppgavene av flervalsoppgaver eller oppgaver med flere svaralternativer. Kandidaten har en tidsramme på 60 minutter for å fullføre testen. Etter gjennomføringen mottar kandidaten umiddelbar tilbakemelding angående det totale resultatet og poengsummen per emne.

Materialer

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.