Sertifisering

Sertifisering for hvitvaskingsansvarlig

En grunnutdanning i fire moduler med avsluttende sertifisering 

28

timer

29995 NOK.

Innhold

Med JUC og Vier Advokatfirma sin utdanning for hvitvaskingsansvarlige får du unik kunnskap om utøvelse av rollen som ansvarlig for etterlevelse av hvitvaskingsloven over fire kursdager sammen med kurslederne Roar Østby og Irmela van der Bijl Mysen. Med seg har de flere kunnskapsrike, erfarne og spennende innledere. Les mer om bidragsyterne ved å trykke på bildet deres.
 
Hvitvaskingsansvarlig er en viktig funksjon hos de rapporteringspliktige i dag. Rollen ble ytterligere fremhevet og tydeliggjort ved endring av hvitvaskingsloven i 2018, og tydeliggjøringen ble fulgt opp i Finanstilsynets rundskriv (nr. 4/2022, tidl. nr. 8/2019).  Det er i dag forventet at funksjonen er en del av ledelsen, eller er en leder på et nivå i organisasjonen som gir gjennomslagskraft. Dette er bl.a. uttrykt ved at hvitvaskingsansvarlig skal ha direkte rapporteringslinje til øverste ledelse og styret.
 
Utøvelse av rollen som hvitvaskingsansvarlig er noe som må læres gjennom erfaring. Hvitvaskingsansvarlig er tildelt ansvaret for det operative arbeidet, og det krever, i tillegg til faglig kunnskap, interesse for organisatoriske løsninger, samarbeid og kommunikasjon.
 
Kurset ledes derfor av erfarne fagfolk som har lang operativ erfaring fra rapporteringspliktige virksomheter og som selv har «stått i stormen». I løpet av de ulike modulene vil du møte flere erfarne praktikere i Norge. Norske myndigheter vil bidra til å sette rollen som hvitvaskingsansvarlig inn i et større perspektiv, og gi en oppdatering av forventninger til det operative arbeidet.

Du vil få innsikt i eksisterende og kommende lovkrav innenfor hvitvaskingsområdet, og kurset vil også ta opp tilstøtende områder som bl.a. sanksjoner og bedrageri. Hovedfokuset vil likevel være på hvordan man etablerer, gjennomfører og utøver effektivt rollen som hvitvaskingsansvarlig.

Organisatoriske forhold vil av den grunn være en sentral del av kurset. Vi vil bruke saker fra virkeligheten gjennom kurset som grunnlag for diskusjon.

Formålet med kurset er at du skal få motivasjon, inspirasjon og stå enda bedre rustet til å utøve din rolle som hvitvaskingsansvarlig i din virksomhet.

Sertifisering

Sertifiseringen består av 4 moduler som også kan kjøpes separat. Når du har gjennomført alle 4 modulene oppnår du JUC-sertifisering i rollen som hvitvanskingsansvarlig og vil motta et sertifikat for dette.

Sertifiseringen er relevant for deg som jobber som hvitvaskingsansvarlig til daglig i en rapporteringspliktig virksomhet. Kurset vil også være for deg som inngår i ledelsen eller i styret og du ønsker å oppdatere din kunnskap for å styrke håndteringen knyttet til risiko for hvitvasking og terrorfinansiering fra din lederposisjon. Opplæringen har videre som mål å gi eksterne rådgivere, bl.a. advokater, bedriftsadvokater og andre mulighet til bedre å forstå hva som skal til for å kunne gi kvalifisert rådgivning på området. Alle deltakere vil motta et kursbevis på kursets siste dag.

Sertifiseringen er basert på presentasjoner, workshops og diskusjoner basert på faktiske hendelser med forelesere fra rapporteringspliktige virksomheter og myndigheter, supplert med debatt og erfaringsutveksling mellom deltakerne.

Sertifiseringen består av følgende 4 moduler:

Modul 1: Lovgivning og rammene
 • Rammeverket: Hvitvaskingsloven og forventninger fra myndighetene
 • Rollen som hvitvaskingsansvarlig: mandat, organisering, kunnskap og gjennomføringskraft, nøkkelfunksjon og      delegering etc.
 • Hvitvaskingsansvarlig i et forretningsperspektiv: strategi, markeder, komiteer, kundesaker etc.
 • Hvitvaskingsansvarlig som del av internkontrollen og risikostyring
 • Hvitvaskingsansvarlig vs. etterlevelsesansvarlig
 • Workshop og dilemmadiskusjon

Modul 2: Rollen som hvitvaskingsansvarlig
 • Hvordan etablere rollen      som hvitvaskingsansvarlig i egen organisasjon: formål og behov      (proporsjonalitet), organisatoriske valg, grensesnitt og interaksjon mot      andre sentrale funksjoner (styret, øverste ledelse, Compliance-funksjonen      etc.)
 • Hvitvaskingsansvarlig:      forventninger og utfordringer
 • Kultur - hvordan få      til forankring av det operasjonelle arbeidet i virksomheten
 • Workshop og      dilemmadiskusjon

Modul 3: Håndtering av risiko for hvitvasking og terrorfinansiering
 • Introduksjon til      risikovurdering i praksis
 • Gjennomføring av      risikovurdering i praksis: dilemmatrening
 • Hvordan bruke risikovurderingen      i det operative arbeidet
 • Håndtering av konkrete      saker: presentasjon fra tidligere erfaring, og dilemmatrening

Modul 4: Rapportering til ØKOKRIM
 • Terskelen for undersøkelse og rapportering
 • Hvordan gjøre undersøkelser: metodisk og strukturell tilnærming, hva forventes, interaksjon med andre enheter («fraud»), verktøy, etc.
 • Hvordan rapportere: hvilken informasjon, primærlovbruddet 
 • Dialog med ØKOKRIM
 • Økokrims behandling av rapporter

På sertifiseringen tar vi for oss emner som:

 • Rammeverket: hvitvaskingsloven      og sanksjonsloven, rundskriv og veiledninger, og grensesnittet mot andre      regelområder som straffelovens bestemmelser om bedrageri og hvitvasking
 • Rollen som      hvitvaskingsansvarlig: erfaringer og dilemmaer, og hvordan få det til i      praksis
 • Hvitvaskingslovens      «livslinje»: Hvordan etablere hvitvaskingslovens operative krav      (risikovurdering, kundetiltak og løpende oppfølging, undersøkelse- og      rapportering) 
 • Risikovurdering i      praksis: vi gjennomfører en risikovurdering i workshop i fellesskap og      diskuterer praktiske oppfølgingstiltak og hvordan bruke risikovurderingen      i arbeidet, samt rapportering til styre og ledelsen
 • Myndighetenes      forventninger til rollen: Erfaringsutveksling og praktiske råd

Målgruppe

Utdanningen er målrettet mot de som har rollen som hvitvaskingsansvarlig (jurister og ikke-jurister) og ledere/styremedlemmer som søker en bedre forståelse for rollen og det operative arbeidet.

Materialer

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer om kurset, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no