Undervisere

Tilbake

Gunnar Holm Ringen

Partner og nasjonal leder for Granskning & Complaince, PwC

Gunnar Holm Ringen er, sammen med Marianne Støkken Pilgaard ansvarlig for PwC sine varslingstjenester. Gunnar er leder/ekstern ressurs i flere varslingsutvalg i offentlig sektor og er med på å håndtere mottak og vurdering av varsler for mer enn 40 norske virksomheter i privat og offentlig sektor. Gunnar har også omfattende erfaring i å ta stilling til om et varsel faller inn under varslingsreglene og å følge det opp, samt gjennomføre undersøkelser og arbeidsrettslige vurderinger. Gunnar har betydelig erfaring innen arbeidsmiljøloven, strafferett, forvaltningsrett, anskaffelser, offentlighetsloven og personvernregelverket.

Gunnar har gjennom sin yrkeskarriere (mer enn 20 år), innen både offentlig og privat sektor, ledet gjennomføringen av en rekke saker knyttet til faktaundersøkelser. Arbeidet omfatter kartlegging og utredning av faktiske forhold, f.eks. mistanke om brudd på arbeidsmiljøloven eller misligheter slik som underslag og utroskap, bedrageri og korrupsjon, samt atferd i strid med annet rammeverk, slik som myndighetsmisbruk og brudd på habilitetsregler. Arbeidet inkluderer ofte også juridiske vurderinger av de funnene som er gjort (f.eks. om det foreligger brudd på arbeidsmiljøloven eller annet rammeverk, slik som etiske retningslinjer),samt anbefalinger om utbedringer av internkontrollen og rutinene knyttet til forebygging, avdekking og håndtering av saker.

Gunnar er også tidligere førstestatsadvokat i økokrim og har omfattende erfaring i juridisk og praktisk etterlevelse av hvitvaskingsregelverket. I tillegg er han en av tre forfattere som har utgitt ny lovkommentar til Hvitvaskingsloven,og er en ettertraktet foreleser innen fagfeltet.