Undervisere

Tilbake

Knut-Olaf Skarvang

Director og Advokat, Deloitte Advokatfirma AS

Knut er leder for prosedyreavdelingen i Deloitte og har jobbet med tvisteløsning, fast eiendom og annen forretningsjus siden 2009.

Innenfor prosedyre og tvisteløsning bistår Knut hovedsakelig klienter med forretningsjuridiske tvister for norske domstoler. Han har god erfaring med utredning av klientens faktiske og rettslige grunnlag, vurdering av strategi og risiko. Knut bistår ofte klienter i rettsmekling for domstolene og prosederer jevnlig saker for tingrett, jordskifterett, lagmannsrett og voldgiftsdomstoler.

Knut er Deloittes norske representant inn i Deloittes globale tvistegruppen, som omfatter prosedyreadvokater i 65 land. Han arbeider følgelig med tvister over landegrensene og koordinerer norske selskapers behov ved tvister i utlandet.

Innenfor fast eiendom jobber Knut mye med eiendomsutvikling og –transaksjoner og var tidligere knyttet opp mot Deloittes avdelinger for selskapsskatt og selskapsrett. Knut har bred erfaring med de fleste problemstillingene innenfor fast eiendom som oppstår ved transaksjoner, omorganisering som fusjon og fisjon eller annen strukturering.

Knut har også særlig kompetanse innenfor tomtefeste, hvor han løpende bistår en rekke klienter herunder privatpersoner, borettslag, boligforeninger og grunneiere. Det er ofte tvister knyttet til krav om innløsning eller regulering av festeavgiften herunder hva som er riktig tomteverdi. Knut er medforfatter av Karnovs lovkommentar (Lovdata) for tomtefesteloven.