Nettverk

Nettverk for Compliance i Finans

Styrk etterlevelse og del kunnskap for verdiskapning i finanssektoren

20

timer

26950 NOK.

Innhold

Kravene til etterlevelse i finanssektoren er i stadig utvikling og det stilles krav både til organisering, faglig kompetanse, kontroller, dokumentasjon og rapportering.


Kravene skal ivaretas i virksomheter med klare kommersielle mål. Noen ganger trekker mål og spilleregler i samme retning og regeletterlevelse blir ansett som et gode. Noen ganger gjør de ikke det. I slike situasjoner er det nyttig å ha god forståelse for rollen og praktiske verktøy.


Målet med nettverket er å skape en arena der compliance-medarbeidere, ledere og andre som er involvert i regelverksetterlevelse, kan samles for å få faglig påfyll, dele erfaringer og diskutere felles utfordringer. Vi ønsker at nettverket skal ha praktisk tilnærming og verdi, og at medlemmene skal være med å påvirke innhold og gjennomføring.

På nettverket vil vi ta for oss emner som:

Tema for første samling:
Etterlevelse som verdiskaper – roller og ansvar samt et strategisk valg?
 • samspill mellom ulike roller i virksomheten
 • sette mål og lykkes med rapportering
 • etikk og compliance-kultur
 • finanssektoren som en ansvarlig samfunnsaktør inkludert arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering som en del av «bærekraftig finans» 

På første samling vil vi også diskutere nettverkets innhold og emner for de kommende nettverksmøtene.
Temaene under er et utgangspunkt for nettverkets fokusområder og diskusjoner.
 
Forslag til tema for øvrige samlinger:
 Teknologi i to dimensjoner – regulatorisk risiko og som hjelpemiddel 
 • teknologiske trender
 • regulatoriske krav
 • verktøy som støtter etterlevelse

Kunde- og investorvern  hvordan gjøre det i praksis? 
 • samfunnets og myndighetenes forventinger til sektoren
 • utvikling i regulatoriske krav med fokus på produktutvikling, markedsføring, distribusjon og personvern
 • Antihvitvasking
 • Risk management
 • Hvordan man legalt sett håndterer risiko i finanssektoren
 • praktisk tilnærming til ulike dilemmaer

Verden endrer seg raskt – hva nå?  
 • Hva er aktuelle temaer i desember 2024 – DORA, bærekraftig finans, generativ KI, samarbeid og sammenblanding mellom ansvarslinjene og/eller risikobasert tilnærming?
 • Vi tilpasser etter ønske fra nettverket!


Nettverket tar alltid utgangspunkt i deltakernes egne, aktuelle problemstillinger og perspektiver.  Fra dag én vil du dermed oppleve at dine egne innholdsønsker og spørsmål blir  tatt på alvor og fokusert på, og at emnene vil være dagsaktuelle og relevante.

 

Målgruppe

Dette er et nettverk for deg som engasjerer deg i regleverketterlevelse, og ønske om å lykkes med effektivt å omsette regulatoriske krav til praktisk gjennomføring. Om du arbeider operativt med regelverksetterlevelse i finansbransjen, uavhengig av nivå, så er dette nettverket for deg. 


Nettverket er ment både for medarbeidere i uavhengige kontrollfunksjoner, men også for internadvokater, medarbeidere og ledere med ansvar for regelverksetterlevelse eller andre som jobber med regelverk, risiko og kontroll i finansforetak, verdipapirforetaket, forvaltere av verdipapirfond og forvaltere av alternative investeringsfond.

Hvordan fungerer våre nettverk?

Vårt nettverk gir deg tilgang til en spesiell undervisningsmodell der læring og profesjonelt samarbeid står i fokus. I vårt nettverk utvikler medlemmene seg i fellesskap gjennom sesongen, som består av fire fysiske møter i løpet av året. Disse fire møtene legger grunnlaget for et unikt læringsforum preget av kunnskap, kompetanseutvikling og inspirasjon. For å sikre at faglig ekspertise står i sentrum, har vi sørget for at alle møtene ledes av nettverksledere som er ledende eksperter innenfor nettverkets emneområde.

Alle nettverksdeltakere vil få utlevert relevant materiale.

NO netværk figur

Vil du vite mer om hva vi kan gjøre for deg?

Emil har de siste 5 årene arbeidet med å sette sammen våre profesjonelle nettverksgrupper. Han har grundig kjennskap til det faglige innholdet i alle våre grupper, samt dynamikken blant deltakerne. Emil kan gi råd om hvilket av nettverkene våre som er riktig for deg og din faglige profil.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nettverksspesialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Spesialiserte nettverk med høyt faglig nivå

I våre nettverk er du garantert et høyt faglig nivå med eksklusive nettverksmuligheter. Foredragsholderne åpner for dialog med medlemmene, noe som gjør at nettverket i større grad enn tradisjonell undervisning blir et forum der medlemmene møtes og utveksler erfaringer med andre profesjonelle aktører på området.

Nettverket tar alltid utgangspunkt i deltakernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil oppleve at dine ønsker til møtenes innhold blir tatt med fra første møte, og derfor vil temaene alltid følge den aktuelle og pågående utviklingen innen fagområdet.‎

Hvilken verdi får du i et nettverk?

 • Mulighet til å holde deg oppdatert om den siste lovgivningen og nylige rettsavgjørelser.

 • Få nye profesjonelle forbindelser utenfor arbeidsplassen din for å styrke nettverket ditt.

 • Få unik innsikt og beste praksis fra andre medlemmer av nettverket.

 • Få sparring med andre profesjonelle innenfor samme fagområde.