Nettverk

Nettverk i Miljø- og produktrett

Fra naturressurs til produkt og avfall: Best praksis, dilemmaer og lovrammer

20

timer

26950 NOK.

Innhold

Et fokus på en bæredyktig fremtid har aldri vært mer aktuelt. EUs sentrale regelverk på området, slik som rammedirektivet for avfall, forordning om animalske biprodukter, forordningen om grensekryssende transport av avfall, REACH- og CLP-forordningen, Industriutslippsdirektivet (IED), produktsikkerhetsdirektivet, den norske produktkontrolloven og forurensningsloven er derfor høyaktuelle.


I nettverket dykker vi derfor ned i konkrete områder innenfor miljø- og produktrett, samtidig som vi også diskuterer etiske dilemmaer og problemstillinger relatert til de muligheter som ligger i det å skape bæredyktige verdikjeder – fra vugge til grav.


Vi ser også på EUs politiske ambisjoner i lys av Green Deal - med fokus på utvalgte strategier og handlingsplaner for sirkulærøkonomi. I den forbindelse vil det også være naturlig å dykker ned i standardiseringsstrategier, plasthåndtering, kjemikaliestrategi, miljøkriminalitet og andre dagsaktuelle utfordringer.


Nettverket har fokus på medlemmenes egne, aktuelle problemstillinger – hvor det da vil være mulighet for å komme med innspill, samt diskutere dette i gruppen – i tillegg til å bli inspirert av våre nettverksledere og gjesteforelesere.


En foreløpig plan for nettverkssamlingene vil vi kunne medføre følgende emner, som medlemmene kan påvirke:


Samling 1 – sesong 2 – Natur
 • Nytt fra EU
 • FNs Naturavtale
 • EUs Naturrestaureringsforordning
 • Innlegg fra NOAH om kryssende naturhensyn
 • Andre naturinitiativ fra EU

Samling 2 – sesong 2 – industri og miljøregulering
 • Nytt fra EU
 • Hovedtrekk fra EU industriregulering
 • Industriutslippsdirektivet
 • Implementering av BAT-krav
 • Nye industriregulering fra EU

Samling 3 – Sesong 2 – Kjemikalier
 • Nytt fra EU
 • EU kjemikaliestrategi
 • REACH og POPs-regelverket
 • Håndtering av kjemikalier

Samling 4 – sesong 2 – Produkter
 • Nytt fra EU
 • Ecodesignforordningen
 • Emballasjeforordningen
 • Utviklingstrekk i produktretten

 

Målgruppe

Nettverket er beregnet på advokater, jurister og andre med spesialisering innen miljørett, produktrett og relaterte elementer. Du arbeider kanskje som miljøsjef eller bærekraftssjef i det private eller offentlige, eller arbeider som konsulent eller fagsjef med miljø, avfall, plasthåndtering, klima eller ressurser som din kompetanse.

Hvordan fungerer våre nettverk?

Vårt nettverk gir deg tilgang til en spesiell undervisningsmodell der læring og profesjonelt samarbeid står i fokus. I vårt nettverk utvikler medlemmene seg i fellesskap gjennom sesongen, som består av fire fysiske møter i løpet av året. Disse fire møtene legger grunnlaget for et unikt læringsforum preget av kunnskap, kompetanseutvikling og inspirasjon. For å sikre at faglig ekspertise står i sentrum, har vi sørget for at alle møtene ledes av nettverksledere som er ledende eksperter innenfor nettverkets emneområde.

Alle nettverksdeltakere vil få utlevert relevant materiale.

NO netværk figur

Vil du vite mer om hva vi kan gjøre for deg?

Emil har de siste 5 årene arbeidet med å sette sammen våre profesjonelle nettverksgrupper. Han har grundig kjennskap til det faglige innholdet i alle våre grupper, samt dynamikken blant deltakerne. Emil kan gi råd om hvilket av nettverkene våre som er riktig for deg og din faglige profil.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nettverksspesialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Spesialiserte nettverk med høyt faglig nivå

I våre nettverk er du garantert et høyt faglig nivå med eksklusive nettverksmuligheter. Foredragsholderne åpner for dialog med medlemmene, noe som gjør at nettverket i større grad enn tradisjonell undervisning blir et forum der medlemmene møtes og utveksler erfaringer med andre profesjonelle aktører på området.

Nettverket tar alltid utgangspunkt i deltakernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil oppleve at dine ønsker til møtenes innhold blir tatt med fra første møte, og derfor vil temaene alltid følge den aktuelle og pågående utviklingen innen fagområdet.‎

Hvilken verdi får du i et nettverk?

 • Mulighet til å holde deg oppdatert om den siste lovgivningen og nylige rettsavgjørelser.

 • Få nye profesjonelle forbindelser utenfor arbeidsplassen din for å styrke nettverket ditt.

 • Få unik innsikt og beste praksis fra andre medlemmer av nettverket.

 • Få sparring med andre profesjonelle innenfor samme fagområde.