Kurs

Vann- og avløpsrett

Utbygging av kommunalt vann og avløp og utfordringer i forbindelse med klimaendringer og økt nedbør

7

timer

6995 NOK.

Utbytte
Stort vedlikeholdsetterslep og klimaendringer gjør at det er store behov for opprusting av det norske vann- og avløpsnettet og oppgradering av renseanlegg. I dette perspektivet er det behov for kunnskap og innsikt i rammeverket som regulerer disse helt grunnleggende funksjoner i dagens samfunn. Kurset belyser problemstillinger kommunene står overfor i forbindelse med etablering og oppgradering av vann- og avløpsanlegg. Kurset er rettet mot jurister som jobber i eller bistår kommunal eller offentlig sektor med planlegging og etablering av vann og avløp og tilhørende infrastruktur.

Kurset er innrettet slik at du som deltaker får god forståelse for sammenhengen mellom regelverkene og kunnskap om sentralt rettslig rammeverk ved planlegging av vann- og avløpsanlegg. Kurset gir innsikt i særskilte problemstillinger i forbindelse med anskaffelses- og kontraktsfasen som kan bidra til å gjøre kommunen sikrere i valg av kontraktsvilkår og gjøre prosjektene mindre konfliktfylte/unngå tvister.

Innhold
Kurset går over en dag, og er delt inn i tre bolker. De to første bolkene dekker offentligrettslige tema som organisering av eierskap, gebyrer, utslippstillatelse og krav til uttak av vann. Den siste bolken er rettet mot anskaffelses- og kontraktsfasen ved inngåelse av entreprisearbeid ved utbytting/oppgradering av vann- og avløpsanlegg.
 
Emner er bl.a.:
Del 1
Innledende om utfordringsbilde; oversikt over myndighetsfordelingen og fragmentarisk regelverk, hva skjer fremover og hva forventes av kommunene.  
Offentligrettslige rammebetingelser ved etablering eller oppgradering av nye vann- og/eller avløpsanlegg
 • Organisering av eierskap
  • Kommunelovens begrensninger
  • Kommunalt eierskap etter vass- og avløpsanleggslova
  • Gebyrene
 • Krav til utslippstillatelse fra avløpsrenseanlegget
  • Utslippstillatelse ved etablering av avløpsanlegg
  • Forskjellen på forurensningsforskriften kap. 12, 13 og 14 Nytt avløpsdirektiv
  • Materielle grenser etter vannforskriften
  • Prinsippene i naturmangfoldloven
  • Forholdet til plan- og bygningsloven
 • Krav til uttak av vann
  • Konsesjonsplikt etter vannressursloven
  • Tillatelse til etablering av drikkevannsforsyning
  • Materielle grenser etter vannforskriften
  • Forholdet til plan- og bygningsloven
 • Kommunal tjenesteforsyning
  • Begrensninger ved kommunal avgiftsfinansiering
  • Lovforslag om tydeliggjøring av rettigheter og plikter for abonnent og kommune
 
Del 2
Planlegging og gjennomføring av vann- og avløpsanlegg etter plan- og bygningsloven.
 • Kommuneplaner, kommunedelplaner, arealplaner, reguleringsplaner og vannforvaltningsplaner og relasjonen imellom disse
  • Når utløses planplikt og mulighet til å stille krav i planer?
  • Overvannshåndtering og overvannsnormer
 • Tilknytningsplikten
 
Del 3
 • Anskaffelsesrettslige rammer ved kontrahering av vann- og avløpsentrepriser
  • Særlig om forsyningsforskriften som gjelder for prosjekter tilknyttet vannforsyning
  • Regelverkets muligheter og begrensninger 
  • Bruk av dialog og forhandlinger 
  • Tips til utforming av konkurransegrunnlag
 • Kontraktmodeller og sentrale kontraktpunkter ved gjennomføring av prosjektene
  • Hvilken standardkontrakt bør man bruke
  • Hovedpunkter som er relevante i vann- og avløpsprosjekter
  • Ansvaret for prosjektering og utforming av prosjektet 

Målgruppe
Jurister og andre i kommuner/IKS-er samt konsulenter som bistår kommunene.
 
Materiale
Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.
Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer om kurset, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.