Kurs

Diskrimineringsjuss

Og saker for Diskrimineringsnemnda

7

Leksjoner

6500 NOK.

Utbytte

Kurset gir innføring i og god oversikt over et etter hvert omfattende regelverk innenfor likestillings- og ikke-diskrimineringsarbeidet. Gjennom praktiske eksempler hentet fra Diskrimineringsnemndas saker, vil kurset belyse blant annet følgende problemstillinger:

 

Hva gjør en forskjellsbehandling til ulovlig diskriminering? Hvilket forebyggende arbeid kreves av arbeidsgiver for å unngå diskriminering? Hvilke fallgruver gjør seg gjeldende ved utlysning av stilling, intervjusituasjon, lønns- og arbeidsvilkår, sykefravær m.m.?

 


Innhold

Rettsområdet likestillings- og diskrimineringsrett er i stadig vekst og er i ferd med å bli en egen rettsdisiplin. Mange opplever regelverket som krevende å orientere seg i, samtidig som konsekvensene ved å trå feil kan bli alvorlige.
 

Emner er bl.a.:
 

 • Oversikt over diskrimineringsregelverket
 • Når foreligger det ulovlig forskjellsbehandling?
 • Oversikt over egenskaper som nyter vern mot diskriminering
 • Direkte og indirekte diskriminering
 • Trakassering
 • Gjennomgang av typetilfeller fra arbeidslivet – belyst med praksis fra Diskrimineringsnemnda
  • Utlysning av stilling
  • Intervjusituasjonen
  • Ansettelse
  • Graviditet og fødselspermisjoner
  • Lønns- og arbeidsvilkår
  • Utøvelse av styringsretten
  • Avslutning av arbeidsforhold
 • Universell utforming
 • Aktivitets – og redegjørelsesplikten
 • Håndhevelsesmekanismer – omvendt bevisbyrde og erstatning/oppreisning
 • Når din virksomhet blir klaget inn for Diskrimineringsnemnda

 

Målgruppe

Jurister, internadvokater, HR-jurister/rådgivere og andre som fra tid til annen må rådgi egen bedrift innenfor temaer knyttet til likestilling og ikke-diskriminering.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

 

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.