Kurs

Ferieloven - Del 2

Faglig oppdatering, praktiske utfordringer og forventede lovendringer

3

timer

3995 NOK.

Bakgrunn

Retten til ferie og praktiske spørsmål i forbindelse med feriepenger, ferieavvikling og overføring av ferie er evigaktuelle temaer. Temaet er særlig aktuelt ettersom regjerningen i mars 2023 varslet at den vil utrede endring av ferieloven som følge av at den muligens strider mot EUs arbeidstidsdirektiv. En mulig lovendring vil antageligvis tidligst tre i kraft 2024, og behovet for rådgivning om temaet vil ventelig være stort.

Utbytte

Målet med kurset er å gi en grundig oversikt over de mest sentrale reglene og problemsstillingene som knytter seg til ferieloven. Kurset vil ha en praktisk tilnærming til hvordan arbeidsgivere best kan rådgis om spørsmål omkring ferieloven, og hvilke fallgruver man bør unngå å havne i. Når kurset er gjennomført vil du som advokat – uavhengig av om du jobber internt eller eksternt – stille langt sterkere ved arbeidsrettslig rådgivning knyttet til dette temaet, og særlig i forbindelse med den ventede lovendringen.

På kurset får du blant annet:
 • En faglig oppdatering på ferieloven, og innsikt i hvilke endringer som er ventet å komme
 • Forståelse for sammenhengen mellom det norske systemet for retten til ferie og opptjening av feriepenger og EU/EØS-retten  
 • Innsikt i de utfordringene arbeidsgivere kan møte ved praktisk håndtering av ferieavvikling og feriepenger, og problemstillinger en må være ekstra oppmerksom på i den forbindelse, særlig knyttet til de nye endringene  
 • Erfaringsutveksling med andre som arbeider med de samme problemsstillingene  

Innhold

Ferieloven er en av de viktigste vernelovene for arbeidstakere. Loven tar sikte på å sikre en rimelig balanse mellom arbeidstid og fritid, som igjen er viktig for å ivareta arbeidstakernes fysiske og psykiske helse. Alle arbeidstakere har rett på ferie, og kjennskap til hvilke regler og begrensninger som gjelder på dette område er derfor noe alle arbeidsgivere har behov for.

Den første delen av kurset gir en generell introduksjon til ferieloven, og gjennomgår praktiske problemsstillinger som overføring av ferie, ferieavvikling i forbindelse med sykdom, permisjon og permittering, og ferie ved opphør av arbeidsforhold. Blant annet vil spørsmål om maksgrenser for overføring, utbetaling av ferie og «sparing» av ferie bli aktuelle temaer. Videre vil forventede lovendringer gjennomgås, samt bakgrunnen for endringene og alternative modeller for feriepengeopptjening som kan tenkes å bli innført.  

Den andre delen av kurset tar for seg beregning og utbetaling av feriepenger. Som deltaker vil du får en nærmere innføring i hva som kan inngå i feriepengegrunnlaget, og hvordan utbetalingen foretas i teorien og i praksis. Kurset vil også ta for seg regler for avvikling av ferie og tiden for ferie. Blant annet vil praktiske spørsmål om for eksempel arbeidstakere som nekter å avvikle ferie, og rettmessig nektet ferie, bli diskutert.

Emner som vil gjennomgås er bl.a.:
 • Generell innføring i ferieloven med utgangspunkt i praktiske utfordringer
 • Gjennomgang av det norske systemet for opptjening av feriepenger, og EUs arbeidstidsdirektiv sin betydning for mulige lovendringer
 • Nye endringer som er ventet å komme, og hvilke alternative modeller for feriepengeopptjening som kan bli innført
 • Praktiske problemsstillinger ved avvikling av ferie, særlig i forbindelse med sykdom, permisjon, permittering og opphør av arbeidsforhold
 • Hva arbeidsgivere må vurdere ved overføring av ferie
 • Reglene om beregning og utbetaling av feriepenger
 • Reglene om feriefastsetting og tiden for ferie

Det er mulig å kun melde seg på én av kursdagene.

Målgruppe

Kurset retter seg mot advokater, jurister, HR-personell og andre som jevnlig gir rådgivning og håndterer juridiske problemsstillinger knyttet til ferieloven.

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialportal.

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltagere til bruk for dokumentasjon i etterutdanning.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.