Kurs

Forurensingsloven

Innholdet i og rekkevidden av tiltaksplikten etter § 7

3

timer

3995 NOK.

Bakgrunn

Forbudet mot ulovlig forurensning og tiltaksplikten etter forurensningsloven § 7 har blitt et stadig mer aktuelt tema de siste årene. Blant annet er aktualiteten drevet frem av det grønne skriftet, som eksempelvis kommer til uttrykk gjennom EUs grønne vekststrategi (European Green Deal). Dette har ledet til et særlig fokus på å rydde opp i forurenset grunn og vann, samt å drive bedre forebyggende forurensningsarbeid for å unngå overskridelser av utslippsgrenser og generelt sikre mindre negativ miljøpåvirkning. Forebyggende tiltak krever ofte investeringer eller tilpasninger for å ta i bruk den beste tilgjengelige teknologien, og opprydningsarbeidet kan innebærer store kostander for grunneiere, virksomheter mv. I tillegg kan ansvarsforholdene være uklare.

Ordlyden i forurensningsloven § 7 og tilhørende rettskilder gir begrenset veiledning for de ulike praktiske spørsmålene som kan oppstå eksempelvis i forbindelse med tiltaksplikten. Dermed oppstår usikkerhet hva gjelder hvilke tiltak som bør og kan forventes fordi de er forholdsmessige og formålstjenlige.

Utbytte

 • Dypere innsikt i vurderingen av tiltaksplikten etter forurensingsloven § 7, herunder kjennskap til når tiltaksplikten utløses (grunnvilkåret for at det foreligger tiltaksplikt), hva plikten går ut på, rimelighetskravet i § 7 annet ledd, samt forholdet mellom den alminnelige tiltaksplikten i § 7 annet ledd og pålegg om tiltaksplikt etter § 7 fjerde ledd.
 • Overblikk over relevante rettskilder
 • Kjennskap til hvilke praktiske problemstillinger som kan oppstå i forbindelse med tiltaksplikten

Innhold

Hovedformålet med kurset er å gi deg en grundig forståelse av tiltakspliktens innhold og rekkevidde. Kurset gir innsikt i når tiltaksplikten utløses, hva den går ut på, omfang og ansvarskrets. I tillegg skal vi se på noen spørsmål som kan by på tvil i praksis, slik som situasjoner med flere mulige ansvarlige og kostnadsansvaret for eldre forurensning.

 • Utviklingstrekk i norsk forurensningsrett
 • Forurensningslovens formål og sentrale prinsipper
 • Hva er forurensing?
 • Forurensningsforbudet i forurensningsloven § 7 første ledd og nærmere om grensen mellom tillatt og ikke tillatt forurensning
 • Den alminnelige tiltaksplikten etter § 7 annet ledd
 • Myndighetenes adgang til å gi pålegg etter forurensningsloven § 7 fjerde ledd
 • Veien videre: Trender, utfordringer og myndighetshåndtering

Målgruppe

Kurset passer for fullmektiger, advokater og jurister som bistår selskaper med rådgivning knyttet til håndtering av forurensningsregelverket. Kurset vil også være relevant for deg som driver forurensede virksomhet og som ønsker en innføring i rettstilstanden på feltet.

Undervisningsform

 • Foredrag
 • Dilemmaspørsmål
 • Erfaringsutveksling

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.


Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.