Nettverk

Nettverk i ESG

Ansvarlig verdiskaping via dokumenterbar innsats.

20

timer

26950 NOK.

Innhold

Betegnelsen ESG har eksistert en stund og har overlappet med begreper som bærekraft og Corporate Social Responsability (CSR). På grunn av nyere nasjonale og internasjonale regler har forkortelsen ESG imidlertid i den senere tid blitt stadig mer assosiert med bærekraftsrapportering, herunder også innhenting og analyse av data, og synliggjøring av virksomhetens bærekraftsprestasjoner. JUCs nettverk i ESG fokuserer særlig på denne rapporteringen av bærekraftsdata. Vi ser på aktuelle regelverk (bl.a. CSRD, GRI, SASB og TCFD) og drøfter hva disse betyr i praksis for aktuell innhenting, analyse og rapportering. Selv om små og mellomstore selskaper kan være unntatt fra enkelte forpliktelser, kan markedsforhold mv. gjøre det fornuftig for disse å følge reglene også.


Åpenhetsloven med kommende Corporate Due Diligence direktivet samt sanksjonsregelverket pålegger en betydelig del av norske virksomheter å foreta risiko- og aktsomhetsvurderinger med verdikjeder både på leverandør- og kundesiden. Utarbeidelse av «integrity due diligence rapporter» og andre risikovurderinger vil derfor også bli belyst. 


Nettverket vil hjelpe de relevante aktørene til å møte disse utfordringene på et praktisk plan der vi dykker ned i de ulike vurderingene som kreves og deler erfaringer. Vi vil benytte den kunnskap som de ulike medlemmene av nettverket innehar, men vil for hvert møte ha eksterne aktører som kan legge frem sine erfaringer og vise rapporter de mener møter de rapporteringskrav som omhandler deres bedrift.


På nettverket vil vi ta for oss emner som


 • Bærekraftsrapporteringsstandarder og rammeverk, for eksempel:
 • ESRS E1-5 om hhv. klimaendring (utslipp og tilpasning), forurensning, vann og marine ressurser, naturmangfold og økosystemer og ressursbruk og sirkulær økonomi samt betydningen av dobbelt vesentlighetsprinsippet og taksonomirapporteringer.
 • Datainnsamling og kilder: Deling av beste praksis for innsamling av bærekraftsdata fra interne og eksterne kilder, inkludert leverandører, partnere og andre interessenter.
 • Dataanalyse og tolkning: Diskusjoner om metoder og verktøy for å analysere og tolke bærekraftsdata for å identifisere trender, risikoer og muligheter.
 • Kvalitetssikring og troverdighet: Drøftelser om hvordan man sikrer kvaliteten på bærekraftsdata og rapportering for å opprettholde troverdigheten blant interessenter.
 • Integrering av bærekraftsdata: Samtaler om hvordan bærekraftsdata kan integreres i virksomhetens beslutningsprosesser og strategi for å oppnå bærekraftige resultater.
 • Kommunikasjon og rapportering: Diskusjoner om beste praksis for kommunikasjon og rapportering av bærekraftsdata til interessenter, inkludert investorer, kunder, ansatte og samfunnet.
 • Teknologi og automatisering: Deling av erfaringer med bruk av teknologi og automatisering for å effektivisere innsamling, analyse og rapportering av bærekraftsdata.
 • Risikovurderinger av verdikjeder med fokus på leverandører og kunder – sanksjoner
 • Finansinstitusjoners beste anbefalinger for tilgang til kapitalmarkedet

Målgruppe

Dette nettverket samler profiler som til daglig arbeider med de ulike rapporteringskrav, herunder rådgivere, analytikere, ledere, controllere, revisorer, konsulenter, leverandører av rapporteringsverktøy samt finansielle institusjoner og advokater.


Bærekraftsledelse
Mens ESG-nettverket vil ha hovedfokus på bærekraftsrapportering, finnes det også et eget JUC nettverk i Bærekraftsledelse, der det fokuseres mer på strategi, bærekraftige forretningsmodeller, sirkulærøkonomi samt initiativer, kommunikasjon og handlinger i forlengelse av dette.

Hvordan fungerer våre nettverk?

Vårt nettverk gir deg tilgang til en spesiell undervisningsmodell der læring og profesjonelt samarbeid står i fokus. I vårt nettverk utvikler medlemmene seg i fellesskap gjennom sesongen, som består av fire fysiske møter i løpet av året. Disse fire møtene legger grunnlaget for et unikt læringsforum preget av kunnskap, kompetanseutvikling og inspirasjon. For å sikre at faglig ekspertise står i sentrum, har vi sørget for at alle møtene ledes av nettverksledere som er ledende eksperter innenfor nettverkets emneområde.

Alle nettverksdeltakere vil få utlevert relevant materiale.

NO netværk figur

Vil du vite mer om hva vi kan gjøre for deg?

Emil har de siste 5 årene arbeidet med å sette sammen våre profesjonelle nettverksgrupper. Han har grundig kjennskap til det faglige innholdet i alle våre grupper, samt dynamikken blant deltakerne. Emil kan gi råd om hvilket av nettverkene våre som er riktig for deg og din faglige profil.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nettverksspesialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Spesialiserte nettverk med høyt faglig nivå

I våre nettverk er du garantert et høyt faglig nivå med eksklusive nettverksmuligheter. Foredragsholderne åpner for dialog med medlemmene, noe som gjør at nettverket i større grad enn tradisjonell undervisning blir et forum der medlemmene møtes og utveksler erfaringer med andre profesjonelle aktører på området.

Nettverket tar alltid utgangspunkt i deltakernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil oppleve at dine ønsker til møtenes innhold blir tatt med fra første møte, og derfor vil temaene alltid følge den aktuelle og pågående utviklingen innen fagområdet.‎

Hvilken verdi får du i et nettverk?

 • Mulighet til å holde deg oppdatert om den siste lovgivningen og nylige rettsavgjørelser.

 • Få nye profesjonelle forbindelser utenfor arbeidsplassen din for å styrke nettverket ditt.

 • Få unik innsikt og beste praksis fra andre medlemmer av nettverket.

 • Få sparring med andre profesjonelle innenfor samme fagområde.