Nettverk

Nettverk i ESG

Ansvarlig verdiskaping via dokumenterbar innsats

20

timer

26950 NOK.

Innhold

En ESG-tsunami er på vei til norske foretak. EU har de siste årene lansert en rekke regelverkspakker og initiativ for å fremskynde den grønne omstillingen og nå sine mål om et nullutslippssamfunn i tråd med Parisavtalen.
Gjennom EØS-avtalen, er Norge en integrert del av dette markedet og de nye rettsaktene fra EU på bærekraftsområdet vil være EØS-relevante. De konkrete rettsaktene er EUs taksonomi samt de tilhørende delegerte forordningene som vedtas av Kommisjonen, EUs bærekraftsrapporteringsdirektiv (CSRD) og EUs forslag for direktiv om aktsomhetsvurderinger (CSDDD).


EUs ESG reguleringer må også ses i sammenheng med de store lovgivningspakkene på klima og energi fra EU. De mest omfattende reguleringspakkene er Fit for 55, som etter all sannsynlighet vil bli vedtatt i år, samt RepowerEU og EUs nye grønne industriplan.


Det er utfordrende å få oversikt over alle regelverksendringene, hvem som treffes av hva og når - og ikke minst de konkrete konsekvensene og hva som nå må gjøres. Bildet kompliseres ytterligere av særnorske problemstillinger.


På nettverket vil vi ta for oss emner som

​​​​
​​​​EUs ambisiøse pakke på ESG 
EUs regelverkspakke innen bærekraftig finans og bærekraftsrapportering – oversikt, status og hvordan dette treffer aktørene i norsk næringsliv. Dette nettverksmøte vil også se bærekraftsrapporteringsreguleringen i sammenheng med EUs energi og klimalovgivning særlig med hensyn til Fit-for 55 pakken.

ESG-regelverk i praksis
Hvordan jobbe praktisk med regelverksendringene, slik som EUs taksonomi, EUs bærekraftsrapporteringsdirektiv og EUs direktiv om aktsomhetsvurderinger (CSDDD). Hva vil kreves fremover, og hva må prioriteres? Hvordan utarbeide et klimagassregnskap, utføre en vesentlighetsanalyse samt sette vitenskapsbaserte mål?
 
Åpenhetsloven/EUs Due Dilligence direktiv
Åpenhetsloven stiller krav om løpende aktsomhetsvurderinger i egen virksomhet og i leverandørkjeden. Hvordan kan virksomhetene innordne seg på dette i praksis, og hvordan påvirker det virksomhetenes innkjøpspraksis og leverandøroppfølgning?  Er vi forberedt til å møte EUs nye regler?

Nasjonale utfordringer og tilpasninger
Som EØS-medlem er Norge forpliktet til å innlemme EØS-relevante rettsakter inn i EØS-avtalen og
implementere denne lovgivningen i norsk rett. Et stort etterslep (backlog) og særnorske definisjoner skaper imidlertid utfordringer for norske foretak. Hvordan kan norske aktører møte disse utfordringene?

Målgruppe

På nettverket deltar alle som har en berøring med og interesse for ESG. Disse profiler er ofte analytikere, kommunikatører, bærekraft- og CSR ansvarlige samt ledere og investorer knyttet til området. 


Nettverkets deltagere får via gjensidig aktivitet og dialog:


  • Innsikt i hvordan andre virksomheter arbeider med utvikling av bærekraft- og ESG-rapportering
  • Inspirasjon til at takle svære elementer i rapporteringen, som for eksempel ambisjonsnivåa, risikovurderinger, prioritering og vesentlighet
  • Inspirasjon til organisering av rapporteringsarbeidet (roller og ansvar).

Hvordan fungerer våre nettverk?

Vårt nettverk gir deg tilgang til en spesiell undervisningsmodell der læring og profesjonelt samarbeid står i fokus. I vårt nettverk utvikler medlemmene seg i fellesskap gjennom sesongen, som består av fire fysiske møter i løpet av året. Disse fire møtene legger grunnlaget for et unikt læringsforum preget av kunnskap, kompetanseutvikling og inspirasjon. For å sikre at faglig ekspertise står i sentrum, har vi sørget for at alle møtene ledes av nettverksledere som er ledende eksperter innenfor nettverkets emneområde.

Alle nettverksdeltakere vil få utlevert relevant materiale.

NO netværk figur

Vil du vite mer om hva vi kan gjøre for deg?

Emil har de siste 5 årene arbeidet med å sette sammen våre profesjonelle nettverksgrupper. Han har grundig kjennskap til det faglige innholdet i alle våre grupper, samt dynamikken blant deltakerne. Emil kan gi råd om hvilket av nettverkene våre som er riktig for deg og din faglige profil.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nettverksspesialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Spesialiserte nettverk med høyt faglig nivå

I våre nettverk er du garantert et høyt faglig nivå med eksklusive nettverksmuligheter. Foredragsholderne åpner for dialog med medlemmene, noe som gjør at nettverket i større grad enn tradisjonell undervisning blir et forum der medlemmene møtes og utveksler erfaringer med andre profesjonelle aktører på området.

Nettverket tar alltid utgangspunkt i deltakernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil oppleve at dine ønsker til møtenes innhold blir tatt med fra første møte, og derfor vil temaene alltid følge den aktuelle og pågående utviklingen innen fagområdet.‎

Hvilken verdi får du i et nettverk?

  • Mulighet til å holde deg oppdatert om den siste lovgivningen og nylige rettsavgjørelser.

  • Få nye profesjonelle forbindelser utenfor arbeidsplassen din for å styrke nettverket ditt.

  • Få unik innsikt og beste praksis fra andre medlemmer av nettverket.

  • Få sparring med andre profesjonelle innenfor samme fagområde.