Nettverk

Nettverk i ESG

Ansvarlig verdiskaping via dokumenterbar innsats

20

Leksjoner

26950 NOK.

Innhold

En ESG-tsunami er på vei til norske foretak. EU har de siste årene lansert en rekke regelverkspakker og initiativ for å fremskynde den grønne omstillingen og nå sine mål om et nullutslippssamfunn i tråd med Parisavtalen.
Gjennom EØS-avtalen, er Norge en integrert del av dette markedet og de nye rettsaktene fra EU på bærekraftsområdet vil være EØS-relevante. De konkrete rettsaktene er EUs taksonomi samt de tilhørende delegerte forordningene som vedtas av Kommisjonen, EUs bærekraftsrapporteringsdirektiv (CSRD) og EUs forslag for direktiv om aktsomhetsvurderinger (CSDDD).


EUs ESG reguleringer må også ses i sammenheng med de store lovgivningspakkene på klima og energi fra EU. De mest omfattende reguleringspakkene er Fit for 55, som etter all sannsynlighet vil bli vedtatt i år, samt RepowerEU og EUs nye grønne industriplan.


Det er utfordrende å få oversikt over alle regelverksendringene, hvem som treffes av hva og når - og ikke minst de konkrete konsekvensene og hva som nå må gjøres. Bildet kompliseres ytterligere av særnorske problemstillinger.


På nettverket vil vi ta for oss emner som:


EUs ambisiøse pakke på ESG 
EUs regelverkspakke innen bærekraftig finans og bærekraftsrapportering – oversikt, status og hvordan dette treffer aktørene i norsk næringsliv. Dette nettverksmøte vil også se bærekraftsrapporteringsreguleringen i sammenheng med EUs energi og klimalovgivning særlig med hensyn til Fit-for 55 pakken.

ESG-regelverk i praksis
Hvordan jobbe praktisk med regelverksendringene, slik som EUs taksonomi, EUs bærekraftsrapporteringsdirektiv og EUs direktiv om aktsomhetsvurderinger (CSDDD). Hva vil kreves fremover, og hva må prioriteres? Hvordan utarbeide et klimagassregnskap, utføre en vesentlighetsanalyse samt sette vitenskapsbaserte mål?
 
Åpenhetsloven/EUs Due Dilligence direktiv
Åpenhetsloven stiller krav om løpende aktsomhetsvurderinger i egen virksomhet og i leverandørkjeden. Hvordan kan virksomhetene innordne seg på dette i praksis, og hvordan påvirker det virksomhetenes innkjøpspraksis og leverandøroppfølgning?  Er vi forberedt til å møte EUs nye regler?

Nasjonale utfordringer og tilpasninger
Som EØS-medlem er Norge forpliktet til å innlemme EØS-relevante rettsakter inn i EØS-avtalen og
implementere denne lovgivningen i norsk rett. Et stort etterslep (backlog) og særnorske definisjoner skaper imidlertid utfordringer for norske foretak. Hvordan kan norske aktører møte disse utfordringene?

Målgruppe

På nettverket deltar alle som har en berøring med og interesse for ESG. Disse profiler er ofte analytikere, kommunikatører, bærekraft- og CSR ansvarlige samt ledere og investorer knyttet til området. 


Nettverkets deltagere får via gjensidig aktivitet og dialog:


  • Insikt i hvordan andre virksomheter arbeider med utvikling av bærekraft- og ESG-rapportering
  • Inspirasjon til at takle svære elementer i rapporteringen, som for eksempel ambisjonsnivåa, risikovurderinger, prioritering og vesentlighet
  • Inspirasjon til organisering av rapporteringsarbeidet (roller og ansvar).


Materiale

Alle nettverksdeltakere vil få utlevert relevant materiale.

Om JUC sine nettverk

JUC er markedsleder
i Norden innen utvikling av nettverk, kurs og konferanser - med over 140 nettverk, 20 konferanser, 500 profesjonelle kurs og årlig 15.000 deltakere.
Siden oppstarten i 2001 har vi i JUC alltid hatt fokus på at våre medlemmer skal oppleve den høyeste kvaliteten - med fokus på kunnskap, verdi og vekst.

Å delta
i et av JUC sine nettverk betyr tilgang til et treningsformat hvor læring og sparring er i balanse. Det er et forum hvor vi sammen utvikler oss over tid, og hvor det skapes et unikt læringsmiljø med høy grad av tillit og fortrolighet. De utpekte JUC-nettverkslederne er førende innenfor sine respektive felt og eksperter på emnet - alt sammen i flotte lokaler sentalt i Oslo sentrum.

NO netværk figur

Vil du vite mer?

Som sjef for konsulentavdelingen, har Emil gjennom de siste 4 årene arbeidet med sammensetningen av våre profesjonelle nettverksgrupper. Han har et godt kjennskap til det faglige innholdet i alle nettverk, samt dynamikken blant deltakerne. Dermed kan Emil guide deg til hvilket nettverk som vil passe best til deg og sikre at det er den rette matchen for resten av deltakerne.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nettverksspesialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

JUCs juridiske nettverksgrupper

JUC er den ledende leverandøren av profesjonelle juridiske nettverk. Her er du garantert et høyt faglig nivå med gode nettverksmuligheter.

Bidragsyterne er alltid i tett dialog med medlemmene, så nettverket er i større grad enn tradisjonell undervisning et forum hvor deltakerne møtes og utveksler erfaringer med andre profesjonelle aktører på feltet.