Nettverk

Nettverk i Olje, gass og ny offshore energi

Vi diskuterer de mest sentrale juridiske og kommersielle problemstillingene knyttet til utbyggning av energi og drift

20

timer

26950 NOK.

Innhold

Aktiviteten på norsk sokkel har hatt, og vil også fremover ha, stor betydning for Norge takket være store gjenværende olje- og gassressurser, og utbygging av fornybar energi. Nettverket vil tematisere de mest sentrale juridiske og kommersielle problemstillingene knyttet til utbygging av energi og drift av felter på norsk sokkel.  


Nettverket tar alltid utgangspunkt i deltakernes egne, aktuelle problemstillinger og perspektiver.  Fra dag én vil du dermed oppleve at dine egne innholdsønsker og spørsmål blir  tatt på alvor og fokusert på, og at emnene vil være dagsaktuelle og relevante.

På nettverket vil vi ta for oss emner som:


CCS
 • Europeisk klimapolitikk og -lovgivning (herunder EU ETS- og CCS-direktivet)
 • Norsk regelverk for transport og lagring
 • Regulering av samarbeid mellom rettighetshavere (transport og lagring)
 • Tredjepartsadgang vs. investorbeskyttelse
 • Folkerettslige spørsmål knyttet til transport og lagring av CO2: London protokoll, UNCLOS (juss)
 • Utvikling av et marked for CO2 transport og lagring
 
Hydrogen
 • Utviklingen av EUs fornybarpolitikk
 • Produksjon av blå hydrogen – forbindelsen til CCS
 • Rørledningstransport av hydrogen
 • Prosjektutvikling hydrogen- og ammoniakkproduksjon
 
Havvind
 • Partnerskap, vertikale og horisontale
 • Standardkontrakt for havvind?
 • Grunnleggende forskjeller «norske» og «utenlandske» kontraktsstandarder

Olje og gass
 • Elektrifisering, grensesnitt mellom petrl. og havenergilova
 • Tredjepartstilknytning og bruk av andres innretninger
 • Grensesnitt mot kraftproduksjon til havs, hydrogenproduksjon og CCS
 • Fjerning av petroleumsinnretninger
 • Regulering av rørledningstransport, hjemfall mv.

 

Målgruppe

Nettverket er rettet mot fagpersoner innen olje- og gassindustrien, offshore fornybar energiproduksjon og CO2-lagring. Dette inkluderer bedriftsutviklere, produksjonsledere, fagsjefer, prosjektansvarlige, innkjøpssjefer, COOs, VPs, samt advokater og andre juridiske rådgivere. 


Den norske sokkelen står overfor betydelige endringer, med økende krav til å oppnå klimamål, forlenge levetiden til felt, bygge nye felt og utvikle havvindprosjekter. For å løse disse utfordringene er det nødvendig at juridiske eksperter, operative aktører, leverandørindustrien og andre tilknyttede virksomheter samarbeider for å etablere broer mellom det juridiske rammeverket og den praktiske virkeligheten.

Hvordan fungerer våre nettverk?

Vårt nettverk gir deg tilgang til en spesiell undervisningsmodell der læring og profesjonelt samarbeid står i fokus. I vårt nettverk utvikler medlemmene seg i fellesskap gjennom sesongen, som består av fire fysiske møter i løpet av året. Disse fire møtene legger grunnlaget for et unikt læringsforum preget av kunnskap, kompetanseutvikling og inspirasjon. For å sikre at faglig ekspertise står i sentrum, har vi sørget for at alle møtene ledes av nettverksledere som er ledende eksperter innenfor nettverkets emneområde.

Alle nettverksdeltakere vil få utlevert relevant materiale.

NO netværk figur

Vil du vite mer om hva vi kan gjøre for deg?

Emil har de siste 5 årene arbeidet med å sette sammen våre profesjonelle nettverksgrupper. Han har grundig kjennskap til det faglige innholdet i alle våre grupper, samt dynamikken blant deltakerne. Emil kan gi råd om hvilket av nettverkene våre som er riktig for deg og din faglige profil.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nettverksspesialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Spesialiserte nettverk med høyt faglig nivå

I våre nettverk er du garantert et høyt faglig nivå med eksklusive nettverksmuligheter. Foredragsholderne åpner for dialog med medlemmene, noe som gjør at nettverket i større grad enn tradisjonell undervisning blir et forum der medlemmene møtes og utveksler erfaringer med andre profesjonelle aktører på området.

Nettverket tar alltid utgangspunkt i deltakernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil oppleve at dine ønsker til møtenes innhold blir tatt med fra første møte, og derfor vil temaene alltid følge den aktuelle og pågående utviklingen innen fagområdet.‎

Hvilken verdi får du i et nettverk?

 • Mulighet til å holde deg oppdatert om den siste lovgivningen og nylige rettsavgjørelser.

 • Få nye profesjonelle forbindelser utenfor arbeidsplassen din for å styrke nettverket ditt.

 • Få unik innsikt og beste praksis fra andre medlemmer av nettverket.

 • Få sparring med andre profesjonelle innenfor samme fagområde.