Kurs

Offentlige anskaffelser og entreprise

Typiske fallgruver

7

timer

6995 NOK.

Utbytte

Hvilke regler i anskaffelsesregelverket er det særskilt viktig å kjenne til ved gjennomføring eller deltakelse i  offentlige bygge- og anleggsanskaffelser? Og hvordan gjennomfører man gode og hensiktsmessige prosedyrer innenfor rammene av disse?
 

Dette kurset henvender seg til deg som deltar eller gjennomfører offentlige anskaffelser innen bygge- og anleggssektoren.
 

Under kurset vil du få kunnskap om de viktigste regler aktører innen bygge- og anleggsanskaffelser bør kjenne til, hva man ved gjennomføring og deltakelse i slike prosesser bør være særskilt oppmerksom på og hvilke forhåndsregler man bør treffe for å unngå at en uønsket risiki  materialiserer seg under konkurransen. Vi vil også se nærmere på hva man bør passe på ved oppfølgningen av slike kontrakter, herunder reglene om vesentlig endring.

 

På kurset får du bl.a.:

 • Kunnskap om de delene av regelverket som er relevant for entreprise- og rådgiveranskaffelser
 • Kunnskap om de typiske utfordringer som foreligger ved gjennomføring av slike anskaffelser og om hvordan man skal unngå typiske fallgruver


 

Innhold

Bygge- og anleggsanskaffelser står for en stor andel av de tvister som bringes inn for domstolene og Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).


I dette kurset skal vi se nærmere på de typiske anskaffelsesrettslige problemstillingene som reises i anskaffelser relatert til bygg- og anleggssektoren. Fokuset vil være på de feil som erfaringsmessig begås ved gjennomføring av konkurranser om totalentrepriser, utførelsesentrepriser, rådgiverkontrakter og prosjekt- og byggelederkontrakter. 


Aktuelle tema som vil behandles er:
 

 • Valg av anskaffelsesprosedyre og ulike konktraktsformer (herunder også samspill og BVP), samt fordeler og ulemper ved disse
 • Reglene om fortolkning av konkurransegrunnlag og tilbud. Hvilke eventuelle grep kan man treffe for å redusere risiko for uklarheter?
 • Hvordan utformer man lovlige og gode kvalifikasjonskrav inkl. konkrete eksempler, og hvordan man gjennomfører en korrekt vurdering av disse?
 • Hvordan utformer man lovlige og gode tildelingskriterier inkl. konkrete eksempler, og hvordan man gjennomfører en korrekt evaluering av disse?
 • Reglene om avvisning, herunder særskilt reglene om vesentlige avvik illustrert med noen typetilfeller fra bygge- og anleggssektoren
 • Reglene om avklaring, illustrert med konkrete eksempler hentet fra bygge- og anleggsanssektoren
 • Mulighetsromme for å avtale etterfølgende endringer i en inngått kontrakt, inklusive
  • Vederlagskrav knyttet til endring i råvarepriser, uroligheter i Europa m.v.
  • Plikten til oppfølgning av kontrakt
  • Mulighetsrommet for forlik
 • Gjennomføring av klageprosesser


Kurset er praktisk rettet, og det vil under gjennomgangen bli benyttet rikelig med eksempler fra domstolspraksis, Klagenemnda for offentlige anskaffelser, samt eksempler fra egen advokathverdag. Det vil også bli gitt konkrete eksempler på reguleringer som kan benyttes i hhv. konkurransegrunnlag og tilbud. Det er under kurset avsatt godt med tid til dialog og spørsmålsavklaring.

 

Målgruppe

Kurset passer for aktører som anskaffer eller deltar i anskaffelser av bygge- og anleggsoppdrag i en profesjonell sammenheng, herunder: Offentlige byggherrer (prosjektledere, innkjøpere og internjurister), entreprenører (tilbudsansvarlig, prosjektledere, internjurister), rådgivere og prosjektledere som anskaffer på vegne av andre, for eksempel konsulentfirmaer som foretar anskaffelser på vegne av det offentlige.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.


Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.