Kurs

Personvern og kontroll i arbeidslivet

Innføring i personopplysningsrettens betydning i det digitale arbeidslivet


7

timer

6995 NOK.

Utbytte

Målet med kurset å gi oversikt over de mest sentrale reglene og problemstillingene som gjelder personvern og de delene av arbeidsretten som gjelder kontroll i arbeidslivet.

På kurset får du bl.a.:

 • Faglig oppdatering på personopplysningsregelverket med særlig søkelys på ansattes personvern
 • Forståelse for sammenhengen mellom personopplysningsregelverket og arbeidsretten
 • Innsikt i de utfordringene man kan møte ved praktisk håndtering av personopplysninger om ansatte og de viktigste fallgruvene knyttet til HR og personopplysninger
 • Verktøy og praktiske råd om hvordan oppfylle kravene i regelverket
 • Erfaringsutveksling med andre som arbeider med de samme problemstillingene


Innhold

I dagens digitale arbeidsliv blir det behandlet personopplysninger om de ansatte i mange ulike sammenhenger, og ikke bare i HR-sammenheng, men også gjennom ulike arbeids- og kommunikasjonsverktøy. Den teknologiske utviklingen har også gjort at arbeidsgivers muligheter til å styre, kontrollere og overvåke de ansatte har økt voldsomt. Dette kan noen ganger skape utfordringer for de ansattes personvern og påvirke arbeidsmiljøet på en negativ måte. Kjennskap til hvilke regler og begrensninger som gjelder på dette området er derfor noe mange har behov for.

En viktig grunn til at personvern i arbeidslivet er et fagområde med høy aktualitet er personopplysningsloven av 2018. Loven gjennomfører EUs personvernforordning (GDPR) i norsk rett. GDPR styrker arbeidstakeres rettigheter, blant annet fordi det nå stilles større krav til at arbeidsgiver dokumenterer at det er gjort vurderinger av lovlighet når et tiltak som innebærer behandling av opplysninger om ansatte iverksettes.

Tilsynsmyndigheten er også gitt langt kraftigere sanksjonsmidler enn før, noe som gjør at arbeidsgivere sannsynligvis har fått et ekstra insitament til å etterleve reglene. Samtidig er ikke personopplysningsregelverket det eneste regelverket på området; personopplysningsregelverket må også ses i sammenheng med arbeidsmiljøloven, kollektive avtaler og annet regelverk.

På kurset vil du gjennomgå grunnleggende problemstillinger som gjelder arbeidsgiveres håndtering av personopplysninger om ansatte. Kurset gjennomgår blant annet hvilke forhold man må være oppmerksom på før, under og etter ansettelse.


Emner er bl.a.:

 • Generell innføring i personopplysningsreglene med utgangspunkt i arbeidslivet
 • Arbeidstakerens rettigheter og hvilke grunnkrav til behandlingen som alltid må vurderes
 • Gjennomgang av de relevante bestemmelse i arbeidsretten og sammenhengen mellom disse og personopplysningsretten
 • Hvilke begrensninger som gjelder for informasjonsinnhenting i en tilsettingsprosess
 • Praktiske problemstillinger i et løpende arbeidsforhold, som utlevering til eksterne parter, publisering av bilder, sletting, håndtering av advarsler, varsling og arbeidsmiljøundersøkelser. 
 • Hva som er viktig å tenke på ved avslutning av et arbeidsforhold  
 • De særlige reglene som gjelder ved kontroll og overvåking av de ansatte, herunder temaer som innsyn i elektronisk kommunikasjon, kameraovervåking, adgangskontroll, og bruk av styringsverktøy
 • Tillitsvalgtes behandling av personopplysninger

 

Målgruppe

Kurset retter seg mot arbeidsgivere, HR-ansatte, advokater, personvernombud, organisasjonsansatte og andre som jevnlig håndterer juridiske problemstillinger i krysningspunktet arbeidsrett og personvern.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.


Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer om kurset, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.