Kurs

Eiendoms­utvikling - Fra plan­legging til ferdig­stillelse

En helhetlig fremstilling av prosessene og rammeverket for eiendomsutvikling

7

Leksjoner

6995 NOK.

Bakgrunn

Eiendomsutvikling er en kompleks prosess som kan være utfordrende og risikofylt. Det krever en grundig forståelse av ulike temaer og problemstillinger, samt en solid planlegging og gjennomføring. For å sikre en vellykket eiendomsutvikling fra råtomt til ferdig bygg, er det viktig å følge et godt rammeverk som tar hensyn til alle relevante faktorer og risikoer.

I idefasen av et utviklingsprosjekt er det viktig å vurdere eiendommens potensial og gjøre en grundig analyse av arealplaner og servitutter. Det er også nødvendig å vurdere tingsrettslig struktur, inkludert fradeling, seksjonering og anleggseiendom, og å forstå reguleringsprosessen, rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler. Videre er det viktig å sikre nødvendige rettigheter på fremmed grunn og å forstå byggtekniske krav og sentrale begreper.

I ferdigstilingsfasen av eiendomsutviklingen er det sentralt å sikre tillatelser i byggesaken, fra rammetillatelse til ferdigattest. Det er også viktig å håndtere forholdet til naboer og å være oppmerksom på mulige klager og refusjonsmuligheter og -begrensninger. Det er også nødvendig å være oppmerksom på utviklingstrender og å unngå negative overraskelser og tvister.

Både privatrettslige og offentligrettslige forhold må behandles grundig gjennom hele prosessen, og det er viktig å ha god kjennskap til gjeldende regelverk, rettsavgjørelser og praksis. Det kan også være nødvendig å samarbeide med grunneiere, utbyggere og andre aktører for å sikre en vellykket eiendomsutvikling.

Innhold

Formiddag gir en grundig innføring av tilrettelegging for eiendomsutvikling hvor aktuelle temaer og utfordringer som bør håndteres i idè-/ og planleggingsfasene gjennomgås og diskuteres, slik som mulighetsstudier, organisering av eiendom, grunneiersamarbeid, krav til infrastruktur, utarbeidelse av reguleringsplan, miljøkrav/bærekraft og planprosessen. Kurset passer for alle som arbeider med eiendomsutvikling, både aktører i eiendomsbransjen og i offentlig sektor.

Ettermiddag gir en grundig innføring i gjennomførings-/ferdigstilingsfasen i eiendomsutviklingsprosjekter og tar for seg sentrale temaer og utfordringer som bør håndteres i disse fasene slik som organisering av prosjektet, mva-håndtering,  forhandlinger om utbyggingsavtale, refusjon, privat/offentlig samarbeid, krav til tiltak/entreprisen, byggesaksbehandling og overlevering til sluttbruker. Kurset passer for alle som arbeider med eiendomsutvikling, både aktører i eiendomsbransjen og i offentlig sektor.

Målgruppe

Alle som arbeider med eiendomsutvikling, enten som utvikler eller i offentlig forvaltning. Kurset passer for både jurister og ikke-jurister, og gir god oversikt og verdifull innsikt i de ulike prosessene knyttet til eiendomsutvikling.

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer, kan du kontakte meg.

Susann Andora Biseth‑Michelsen
Kurs og Kommunikasjons Koordinator
Mobil: +47 904 99 004
Email: sabm@juc.no