Kurs

Fra bokettersyn til høyesterett

Problemstillinger og vurderinger i en skatteforvaltningsprosess

3,5

timer

3995 NOK.

Innhold

Skatteforvaltningsloven var ny i 2017, og ga felles regler for de fleste skatter og avgifter. Loven har regler som omfatter opplysningsplikt, egenfastsettelse, frister, veiledningsplikt, taushetsplikt, habilitet og klage på skattefastsettelsen. Dette er regler som omfatter hele skattefastsettelsesprosessen – fra egenfastsetting via bokettersyn, endringsvedtak, klagesaker og domstolsprøvelse - og skal ivareta skattyters rettssikkerhet i møte med skatteetaten

 

Kontroll av skattytere er ikke nytt med skatteforvaltningsloven, men utviklingen i kompleksiteten i skatte- og avgiftssaker og globaliseringen av virksomheter gjør at skatte- og avgiftstvister er tidkrevende, kostnadsfulle og komplekse. Hva skal skattytere gjøre for å ivareta sine plikter, samtidig som at kravene til skattyteres rettssikkerhet ivaretas?

 

Skatteetatens reorganisering medførte landsdekkende faggrupper for å øke fagspesialiseringen hos skattemyndighetene. Samtidig har Skatteetaten et samarbeid med bl.a. Økokrim for å forbedre arbeidet og etterforskningen av alvorlige skattesvik-saker. Det er særdeles viktig at skattytere er godt kjent med de reglene som gjelder i hele skatteforvaltningsprosessen – både for å sikre at ens plikter etterleves og at kravene skattyter kan stille til forvaltningsmyndighetene overholdes.
 

Kursdeltakerne vil presenteres for saksgangen i en skatte- og avgiftssak, fra egenfastsettelse og til domstolsprøvelse. I kurset vil vi se nærmere på de ulike problemstillingene som aktualiseres i den enkelte fasen i skatteforvaltningsprosessen, hva det er viktig å tenke på for å håndtere problemstillingene på en god måte, og hvilke risikoer som oppstår dersom man ikke har et bevisst forhold til skatteforvaltingsregelverket.


Emner er bl.a.:
 

  • Forholdet mellom skattyters opplysningsplikt og taushetsplikt
  • Rammene for stedlig kontroll og beslag
  • Tilleggsskatt og EMK
  • Grunnlagene for en skatteklage
  • Rammene for klagesaken
  • Rammene for domstolsprøvelsen
  • Forskjeller mellom å klage og gå til domstolene
  • Erstatning for sakskostnader, herunder forholdet til Skatteetatens veiledningsplikt, arbeidsgiveransvar og culpanormen

 

Målgruppe

Kurset er først og fremst et grunnkurs rettet mot alle som arbeider med skatte- og avgiftstvister i et visst omfang. Kurset er relevant for andre advokater, samt skatteressurser internt i selskaper og CFO-er mv.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.


Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer om kurset, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.