Kurs

Innføring i barnevernretten

Gjennomgang av de barnevernrettslige prinsippene og hvordan disse skal vektes opp mot hverandre

7

timer

6995 NOK.

Del på sosiale medier

in
t
f

Bakgrunn

Kurset gir en generell innføring i barnevernretten. Det gis en gjennomgang av de barnevernrettslige prinsippene og hvordan disse skal vektes opp mot hverandre, særlig i lys av de senere års endringer i rettstilstanden på grunnlag av avgjørelser mot Norge fra Den europeiske menneskerettsdomstolen. Det legges særlig vekt på prinsippet, hensynet og normen om «barnets beste» og hvordan dette skal inngå i vurderinger om retten til familieliv. Både norsk rettspraksis og føringer etter EMK artikkel 8 og FNs barnekonvensjon behandles. Barns rett til medvirkning omtales også. 


Videre gis det en oversikt over den nye barnevernloven. 


Barnevernretten særpreges av at sterke psykologiske mekanismer gjør seg gjeldende – både foreldre og barn opplever gjerne barnevernssaker som svært belastende. Disse aspektene trekkes også inn i gjennomgangen av dagens rettstilstand.


Utbytte


På kurset får du bl.a.:

 • Kunnskap til å kunne takle utfordringer som rettsanvendere ofte møter i barnevernssaker. 
 • Dypere innsikt i vurdering av tvangstiltak i regi av barnevern, barnevernsnemnder og domstoler. 
 • Kunnskap om de menneskerettslige utfordringene man møter og avveiningene som må foretas i barnevernssaker. 
 • Overblikk over barnevernsrettslige prinsipper og hensyn. Innhold

Kurset vil kun gi et overblikk over barnevernretten. Grunnleggende barnevernsrettslige menneskerettigheter vil bli gjennomgått. Det vil også bli sagt noe om den nye barnevernloven og om vesentlige endringer. Kurset passer best for rettsanvendere som ikke har inngående kjennskap til barnevernretten fra før, men det gir også kunnskap om den senere tids endringer i gjeldende rett.  


Emner er bl.a.:

 • Barnevernrettslige prinsipper og hensyn
 • Barnets beste – prinsipp, hensyn og norm
 • Barns rett til medvirkning
 • Retten til familieliv etter EMK artikkel 8 og FNs barnekonvensjon
 • Barnekonvensjonens betydning i norsk rett
 • Avveiningen mellom de ulike hensyn og prinsipper
 • Oversikt over barnevernloven


Målgruppe

Kurset passer for jurister som ikke har inngående kunnskap om barnevernrett fra tidligere og for andre som har behov for mer kompetanse innen barnevernretten, for eksempel ansatte i barnevernet.  


Undervisningsform

 • Foredrag
 • Dilemmaspørsmål
 • Små caseoppgaver
 • Korte diskusjoner i plenum og i grupper


Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.


Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: +47 27 82 31 76
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Del på sosiale medier

in
t
f