Nettverk

Nettverk i Infrastrukturprosjekter

Vi undersøker hvordan miljø og teknologi bidrar til å forme fremtidens infrastruktur

20

timer

26950 NOK.

Innhold

Norge opplever en strøm av nye prosjekter innen fysisk og digital infrastruktur knyttet til transport, anlegg, vei/bane, energi, telekom og datalagring, hvor samhandlingen med fornybare energibærere er åpenbar.


En raskt voksende verdensbefolkning og klimaendringer fører til nye utfordringer som fremtidens infrastruktur skal takle. Samtidig ser vi også et voksende behov for ivaretagelse av vår eksisterende infrastruktur. Den må styrkes, overvåkes og vedlikeholdes. Fokuset på bærekraft og teknologi fører til en økende trend innen utvikling av nye transportmetoder og infrastrukturprosjekter. Dette fører videre til nye juridiske og regulatoriske utfordringer, samtidig gir utviklingen muligheter for den neste store bølgen av investeringer, støttet både av offentlig og privat sektor.


JUC ønsker å skape et forum for kunnskapsdeling, erfaringsutveksling og koordinering. Nettverket fokuserer på juridiske problemstillinger, men møtene vil også gi medlemmene innsikt i den nyeste utvikling innen infrastruktur og energi. 


Innhold og tema vil variere fra møte til møte, og vil i fellesskap bestemmes av nettverksmedlemmene og nettverkslederne 


Nettverket tar bl.a. for seg av følgende emner

 • Kontraktstrategi og valg av kontraktsform
 • Offentlige anskaffelser rundt infrastrukturprosjekter, for eksempel Miljøregnskap
 • Handlingsrom ift. anskaffelsesreglene ved uforutsette omstendigheter
 • Erfaringskriterier, bruk av referanseprosjekter og plikten til å benytte tilbudt personell
 • Risikoovergang av prosjektering og tiltransport av prosjekterende
 • Standardkontraktenes risikofordeling
 • Tvisteløsning og mekling
 • Nye veiers metode, krav i håndbøker og andre interne krav
 • Grunnforhold, kontraktenes risikofordeling
 • Oppstartsfaser i store infrastrukturprosjekter
 • Mengder, med særlig fokus på avregning, masseregnskap, beregning og honorering
 • Referanseprosjekter
 • Krav på fristforlengelse, både tidskravet og beregning av økonomisk krav som følge av behovet for ekstra tid
 • Betydningen av virkelighetsnære og sanntidige bevis og dokumentasjon, hvordan kan dette sikres under prosjektets gang
 • Organiseringen av et godt infrastrukturprosjekt, sett fra Byggherres perspektiv
 • Organiseringen av et godt infrastrukturprosjekt, sett fra Entreprenørens perspektiv
 • Erfaringer fra gjennomføringen av et konkret prosjekt, sett fra rådgivers, entreprenørs, underentreprenørs og byggherres perspektiv
 • Bruk av eksperter til å vurdere fremdrift og masser, både under prosjektets gang og i tvist


Målgruppe

Nettverket henvender seg til advokater som i Norge befatter seg med dette feltet, internjurister og andre hos de større entreprenørselskapene som arbeider med infrastruktur og fornybar energi, transport og signal. 

Det er mulighet for å bli medlem av nettverket når det er ledige plasser, enten fra starten av eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige, som sikrer at deltakerne vil få optimalt utbytte av de relasjonene som bygges.


Hvordan fungerer våre nettverk?

Vårt nettverk gir deg tilgang til en spesiell undervisningsmodell der læring og profesjonelt samarbeid står i fokus. I vårt nettverk utvikler medlemmene seg i fellesskap gjennom sesongen, som består av fire fysiske møter i løpet av året. Disse fire møtene legger grunnlaget for et unikt læringsforum preget av kunnskap, kompetanseutvikling og inspirasjon. For å sikre at faglig ekspertise står i sentrum, har vi sørget for at alle møtene ledes av nettverksledere som er ledende eksperter innenfor nettverkets emneområde.

Alle nettverksdeltakere vil få utlevert relevant materiale.

NO netværk figur

Vil du vite mer om hva vi kan gjøre for deg?

Emil har de siste 5 årene arbeidet med å sette sammen våre profesjonelle nettverksgrupper. Han har grundig kjennskap til det faglige innholdet i alle våre grupper, samt dynamikken blant deltakerne. Emil kan gi råd om hvilket av nettverkene våre som er riktig for deg og din faglige profil.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nettverksspesialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Spesialiserte nettverk med høyt faglig nivå

I våre nettverk er du garantert et høyt faglig nivå med eksklusive nettverksmuligheter. Foredragsholderne åpner for dialog med medlemmene, noe som gjør at nettverket i større grad enn tradisjonell undervisning blir et forum der medlemmene møtes og utveksler erfaringer med andre profesjonelle aktører på området.

Nettverket tar alltid utgangspunkt i deltakernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil oppleve at dine ønsker til møtenes innhold blir tatt med fra første møte, og derfor vil temaene alltid følge den aktuelle og pågående utviklingen innen fagområdet.‎

Hvilken verdi får du i et nettverk?

 • Mulighet til å holde deg oppdatert om den siste lovgivningen og nylige rettsavgjørelser.

 • Få nye profesjonelle forbindelser utenfor arbeidsplassen din for å styrke nettverket ditt.

 • Få unik innsikt og beste praksis fra andre medlemmer av nettverket.

 • Få sparring med andre profesjonelle innenfor samme fagområde.