Nettverk

Nettverk i Infrastrukturprosjekter

20

Leksjoner

26950 NOK.

Innhold

Norge opplever en strøm av nye prosjekter innen fysisk og digital infrastruktur knyttet til transport, anlegg, vei/bane, energi, telekom og datalagring, hvor samhandlingen med fornybare energibærere er åpenbar.

En raskt voksende verdensbefolkning og klimaendringer fører til nye utfordringer som fremtidens infrastruktur skal takle. Samtidig ser vi også et voksende behov for ivaretagelse av vår eksisterende infrastruktur. Den må styrkes, overvåkes og vedlikeholdes. Fokuset på bærekraft og teknologi fører til en økende trend innen utvikling av nye transportmetoder og infrastrukturprosjekter. Dette fører videre til nye juridiske og regulatoriske utfordringer, samtidig gir utviklingen muligheter for den neste store bølgen av investeringer, støttet både av offentlig og privat sektor.

JUC ønsker å skape et forum for kunnskapsdeling, erfaringsutveksling og koordinering. Nettverket fokuserer på juridiske problemstillinger, men møtene vil også gi medlemmene innsikt i den nyeste utvikling innen infrastruktur og energi. 

Innhold og tema vil variere fra møte til møte, og vil i fellesskap bestemmes av nettverksmedlemmene og nettverkslederne.

Noen eksempler på emner som kan tas opp og drøftes i nettverket: 

Prosjekter i en usikker verden 
Fra mars 2020 har vi gjennomgått pandemi, ekstreme valutakurser, økende materialpriser og krig i Europa. Risikofordelingen i standardkontraktene har blitt satt på prøve og mange har følt kontrakts posisjonen sin usikker. Vi ser tilbake på perioden vi har lagt bak oss, oppsummerer de rettslige problemstillingene som har utspilt seg og vurderer nødvendige kontraktuelle grep for å håndtere risiko fremover i en fortsatt usikker verden.
  • Standardkontraktenes risikofordeling 
  • Force Majeure vs myndighetspålegg
  • Er bristende forutsetninger og avtl. §36 et for grovmasket sikkerhetsnett?
  • Bør Hardship klausuler introduseres?
  • Handlingsrom ift. anskaffelsesreglene ved uforutsette omstendigheter?
 
Fremtidens infrastrukturprosjekter 
Vi ser på erfaringene fra Nye Veier, Vegvesenets og Bane NORs største prosjekter. Hva fungerer, og hva bør justeres for å oppnå de samfunnsøkonomiske beste prosjektene? Vi ser på; Nye Veiers metode, evalueringskriterier, standardkontrakt eller skreddersøm, risikoovergang av prosjektering, grunnforhold, mengder og tvisteløsning
 

Formål 

JUC ønsker å skape et forum for kunnskapsdeling, erfaringsutveksling og koordinering. Nettverket fokuserer på juridiske problemstillinger, men møtene vil også gi medlemmene innsikt i den nyeste utvikling innen infrastruktur og energi. Deltakerne er i et kompetent og relevant forum der man kan diskutere problemstillinger og muligheter utenom prosjektene - og da uten å måtte hensynta posisjoner, inntjening, samarbeidsklima osv i det enkelte prosjekt.

Det avholdes årlig fire effektive og målrettede nettverksmøter på 4,5 timers varighet. Vedrørende kravet om obligatorisk etterutdanning for medlemmene i Advokatforeningen: Etter hver enkelt samling vil JUC sende en søknad til Advokatforeningen for å få godkjent møtet. Samtidig sendes deltakerlisten slik at timene blir registrert på den enkelte deltaker.

Målgruppe

Nettverket henvender seg til advokater som i Norge befatter seg med dette feltet, internjurister og andre hos de større entreprenørselskapene som arbeider med infrastruktur og fornybar energi, transport og signal. 

Det er mulighet for å bli medlem av nettverket når det er ledige plasser, enten fra starten av eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige, som sikrer at deltakerne vil få optimalt utbytte av de relasjonene som bygges.

Materiale

Alle nettverksdeltakere vil få utlevert relevant materiale.

Om JUC sine nettverk

JUC er markedsleder
i Norden innen utvikling av nettverk, kurs og konferanser - med over 140 nettverk, 20 konferanser, 500 profesjonelle kurs og årlig 15.000 deltakere.
Siden oppstarten i 2001 har vi i JUC alltid hatt fokus på at våre medlemmer skal oppleve den høyeste kvaliteten - med fokus på kunnskap, verdi og vekst.

Å delta
i et av JUC sine nettverk betyr tilgang til et treningsformat hvor læring og sparring er i balanse. Det er et forum hvor vi sammen utvikler oss over tid, og hvor det skapes et unikt læringsmiljø med høy grad av tillit og fortrolighet. De utpekte JUC-nettverkslederne er førende innenfor sine respektive felt og eksperter på emnet - alt sammen i flotte lokaler sentalt i Oslo sentrum.

NO netværk figur

Vil du vite mer?

Som sjef for konsulentavdelingen, har Emil gjennom de siste 4 årene arbeidet med sammensetningen av våre profesjonelle nettverksgrupper. Han har et godt kjennskap til det faglige innholdet i alle nettverk, samt dynamikken blant deltakerne. Dermed kan Emil guide deg til hvilket nettverk som vil passe best til deg og sikre at det er den rette matchen for resten av deltakerne.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nettverksspesialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

JUCs juridiske nettverksgrupper

JUC er den ledende leverandøren av profesjonelle juridiske nettverk. Her er du garantert et høyt faglig nivå med gode nettverksmuligheter.

Bidragsyterne er alltid i tett dialog med medlemmene, så nettverket er i større grad enn tradisjonell undervisning et forum hvor deltakerne møtes og utveksler erfaringer med andre profesjonelle aktører på feltet.