Kurs

Personskadeerstatning - Innføringskurs

Med nyhetsoppdateringer

7

timer

6995 NOK.

Utbytte

Dette grunnkurset vil gi deg et verktøy til å identifisere, strukturere og håndtere grunnleggende spørsmål relatert til de mest praktiske ansvarsområdene innen personskaderetten. Kurset er praktisk lagt opp, med integrerte oppgaver og solid kursmateriale.


Innhold

Hvert år skades en rekke personer i trafikken, på arbeidsplassen eller i norske helseforetak, og hendelsene kan påføre fysiske og/eller psykiske skader. Skadene kan resultere i inntektstap og merutgifter, samt ikke-økonomiske tap som redusert livsutfoldelse. Spørsmål som da foranlediges er om det overhodet er grunnlag for å kreve erstatning – og i så fall: hvor mye kan skadelidte kreve når erstatningen skal utmåles.

 

Moderne personskadeerstatningsrett er ferskvarepreget, idet det stadig avsies en rekke dommer og andre avgjørelser som konkretiserer, nyanserer og justerer gjeldende rett. Kurset vil ta for seg de tre grunnvilkårene for erstatning, og derfor belyse sentrale ansvarsgrunnlag, kravet til årsakssammenheng og bevisvurderingen og grunnleggende prinsipper for erstatningsutmålingen.
 

Emner er bl.a.:
 

  • Oversikt over erstatningsrettens kronologi og grunnleggende begreper
  • Forholdet til trygderett og forsikringsrett – og sammenhenger mellom kompensasjonssystemene i Norge
  • Bilansvaret: virkeområdet, ansvarsmodeller og særlig om gjer-kriteriet slik dette er presisert og utviklet gjennom høyesterettspraksis
  • Yrkesskadeansvaret: generelle inngangsvilkår, med utdypinger av arbeidsulykkebegrepet
  • Generelle prinsipper om årsakssammenheng og bevis
  • Særlig om årsaksvurderinger ved vanskelig konstaterbare skader
  • De fire grunnleggende utmålingsprinsippene
  • Gjennomgang av de enkelte erstatningspostene
  • Kort med avkortning på grunn av skadelidtes medvirkning

 

Målgruppe

Advokatfullmektiger/advokater, saksbehandlere, dommere, medisinsk sakkyndige og andre som arbeider med personskadesaker og som ønsker en innføring eller oppfriskning.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

 

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer om kurset, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: +47 27 82 31 76
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.