Kurs

Tinglysning - med hovedvekt på fast eiendom

7

timer

6995 NOK.

Innhold

Gjennom tinglysning sikres etablerte rettigheter vern mot andre rettsstiftelser, og tinglysning som system for å sikre at rettigheter vernes, er et gammelt rettsprinsipp.

Lov om tinglysning ble vedtatt 7. juni 1935. I forarbeidene til loven er det er uttalt følgende om den historiske bakgrunnen for tinglysningsvesenet:


«Den første spire til tinglysingsvesenet finner en i kravet til at viktige rettshandler skal ha en viss vitterlighet. For et jordbrukende folk er de rettigheter som gjelder jorden av den største betydning. Det er derfor rimelig at kravet til vitterlighet først og fremst blev stillet til rettshandler som gjaldt fast eiendom. Det har vært en eldgammel skikk her i landet at slike rettshandler blev sluttet på tinget der tingalmuen var samlet. På denne måten blev beviset for rettshandelen sikret, og denne blev kjent så mulige innvendinger, særlig fra slekten, kunde bli fremsatt»

 

Rett tinglysning av rettigheter til rett tid har i tillegg til å sikre rettigheten mot andre rettsstiftelser og avgjørende betydning for driften av vårt næringsliv og for privatpersoners løpende økonomi. I 2020 ble det tinglyst ca 208 000 hjemmelsoverganger for eiendommer i Norge, med angitt verdi ved tinglysning av skjøte på til sammen kr 549 509 000 000. Skal en se det hele omfang og betydning av tinglysning må en i tillegg ta med verdien og betydningen av tinglysning av panteheftelser og ulike rettigheter.

 

Misforståelser og manglende kunnskap om tinglysning påfører årlig både rådgivere, næringsliv og privatpersoner store tap.

 

 

Målgruppe

Kurset er rettet mot alle som skal bistå i situasjoner hvor tinglysning av rettigheter, er et element i det arbeid som skal utføres. 


Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.


Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning. Kurset er godkjent av Finanstilsynet som obligatorisk etterutdanning for eiendomsmeglere med inntil 6 timer.
 

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.