Nettverk

Nettverk i Innovasjonsledelse

Ledelsesverktøyer til kulturell forankring av innovative prosesser

20

Leksjoner

26950 NOK.

Innhold

Innovasjonsprosesser er ikke forutsigbare, statiske og rasjonelle, og krever en annen måte å lede på enn for å oppnå mål og oppgaver som understøtter den tradisjonelle virksomheten.

Rollen som innovasjonsleder er kompleks og krevende. I tillegg til å lede teamet, prosessen eller prosjektet, man en ta hensyn til stakeholders på tvers av organisasjonen. Endring skaper ofte motstand på ulike nivåer i organisasjonen, og en innovasjonsleder må navigere mellom støtte og motstand fra medarbeidere, mellomledere og toppledelse, samt beslutningstakerne som ikke står på organisasjonskartet.

Ledelsen har ikke nødvendigvis innsikt i hva innovasjonsledelse betyr i praksis, og en må derfor mestre et paradoks: Tilrettelegge for at folk opplever trygghet samtidig som de utfordres til å tørre å feile. En innovasjonsleder bærer derfor et stort ansvar, og man skal derfor også ha en sterk gjennomføringskraft for å kunne lykkes.

Store organisasjoner er effektive gjennom spesialisering, og det er i de ulike kompetanseområdene at dagens effektivisering og forbedring av produkter skjer. Men dette holder ofte ikke mål i en verden med økende konkurranse, da siloinndelingen også skaper stor distanse, interne konflikter og kamp om ressurser og innflytelse.

Vi vet at innovasjon ofte skjer i interaksjonen mellom mennesker med forskjellige kompetanser, bakgrunn og tilnærminger til problemløsning. Å tilrettelegge for innovasjon er derfor i stor grad en kulturell utfordring, og innovasjonsledere trenger at toppledelsen har forståelse for kompleksiteten i oppdraget.

I løpet av de siste årene har standarder for innovasjonsledelse kommet på banen - men i likhet med de fleste rammeverk for innovasjon er disse svært overordnede og generiske. De mangler det som både ledende forskere og praktikere fremmer som det essensielle for å lykkes med innovasjon – kontekst og konkrete verktøy. Det sentrale for å lykkes med innovasjon er de spesifikke forholdene i hver enkelt organisasjon; dets nåværende og fremtidige marked, dets nåværende og mulige økosystem av leverandører av samarbeidspartnere, kulturen i organisasjonen og de særskilte betingelsene endringsagentene må ta hensyn til, og de engasjerte personene som kan sikre at innovative løsningene ikke bare skapes, men også tas i bruk.

Gjennom JUC-nettverket Innovasjonsledelse ønsker vi derfor å samle de mest essensielle erfaringene og veiledende spørsmålene, slik at den enkelte selv skal kunne finne frem til de riktige svarene. På denne måten vil medlemmene få innsikt, verktøy og ideer som hjelper de med å bevege seg raskere mot vellykkede innovasjonsprosesser. I nettverket vil utfordres og inspireres av hverandres caseoppgaver, slik at erfaringer kan utvikles. Vi vil ikke bare lære om, men utprøve og utforske de tilnærmingene til innovasjonsledelse som virker i praksis. Nettverket vil dermed være til stor nytte ikke bare for medlemmene, men også medlemmenes organisasjoner.

Innhold og tema vil variere fra samling til samling, og vil i fellesskap bestemmes av nettverksmedlemmene og nettverkslederne.
 
Noen eksempler på emner som kan tas opp og drøftes i nettverket:
 • Utfordringer: Inspirasjon
 • Konkrete business-case-eksempler – å lære av feil – å våge og feile
 • Hvordan lykkes man med innovasjon i store organisasjoner?
 • Toppledernes ansvar og mulighetsrom
 • Viktigheten av kulturbygging – hvordan tilrettelegge for organisk innovasjon?
 • Hvordan håndtere immunforsvaret i organisasjonen?
 • Hva kan skaleres og hva må parkeres? Hvordan balansere det nye produktet eller den nye tjenesten med kjernevirksomheten.
 
Innovation management and assessment
 • Forstå innovasjonsterminologi
 • Hva forutsetter innovasjon – av en organisasjon og dens ansatte?
 • Innovasjonsprosesser
 • Utvikling av forskjellige forretningsmodeller
 • Motivasjon på organisasjonsplan
 • Metoder for å få overblikk over eget innovasjonsnivå
 • Kreativitet og strategisk intelligens
 • Ledelse av den kreative prosessen
 • Utvikling og evaluering av ideer – i og på tvers av teams
 • Refleksiv fasilitering av kreative prosesser
 • Innsamling og anvendelse av datamateriale
 • Strategisk håndtering av åpen innovasjon i den kreative prosessen
 
Collaborations management and Innovative Thinking
 • Minimum Viable Innovation system – X-labs, garasjer og innovasjonsfabrikker
 • Design Thinking
 • Pretotyping – avprøve idéer ved hjelp av konkrete modeller
 

Formål

Nettverket i Innovasjonsledelse har til formål å skape et forum hvor profesjonelle kan drøfte tema og problemstillinger som styrker deres evne til å lede innovasjonsprosesser, på et teoretisk- og praktisk faglig høyt nivå.
Nettverket skal kunne fungere som et frirom hvor medlemmene kan møte andre aktører med tilsvarende utfordringer og utveksle erfaringer, og utveksle praktisk innsikt i lys av teorien. Nettverket har derfor til hensikt å legge til rette for at medlemmene opplever åpne dialoger og avslappet stemning.
I løpet av én sesong avholdes det fire effektive og målrettede nettverkssamlinger på henholdsvis 4,5 timers varighet. En nettverkssamling består av totalt fem leksjoner, noe som resulterer i at det sammenlagt vil bli gjennomført totalt 20 leksjoner i løpet av én sesong. For medlemmene av Advokatforeningen vil deltakelse på leksjonene kunne godskrives og godkjennes som en del av Advokatforeningens krav om obligatorisk etterutdanning.
 

Målgruppe

Deltakerne i nettverket er ledere og medarbeidere i private og offentlige virksomheter som ønsker overblikk, praktiske verktøyer og strategiske perspektiver på hvordan tilrettelegge for innovasjonsprosesser. På denne måten vil kurset være av stor verdi for organisasjonen, ved å gi større og nye muligheter for vekst og utvikling.
Det er mulig å bli medlem av nettverket så fremt det er ledige plasser. Dette kan enten være fra starten av sesongen, eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige, med det formål om å sikre at nettverksdeltakerne kontinuerlig møtes, og dermed også får et optimalt utbytte av de relasjonene som bygges og det faglige nettverket som skapes.
 

Materiale

Alle nettverksdeltakere vil få utlevert relevant materiale.

Om JUC sine nettverk

JUC er markedsleder
i Norden innen utvikling av nettverk, kurs og konferanser - med over 140 nettverk, 20 konferanser, 500 profesjonelle kurs og årlig 15.000 deltakere.
Siden oppstarten i 2001 har vi i JUC alltid hatt fokus på at våre medlemmer skal oppleve den høyeste kvaliteten - med fokus på kunnskap, verdi og vekst.

Å delta
i et av JUC sine nettverk betyr tilgang til et treningsformat hvor læring og sparring er i balanse. Det er et forum hvor vi sammen utvikler oss over tid, og hvor det skapes et unikt læringsmiljø med høy grad av tillit og fortrolighet. De utpekte JUC-nettverkslederne er førende innenfor sine respektive felt og eksperter på emnet - alt sammen i flotte lokaler sentalt i Oslo sentrum.

NO netværk figur

Vil du vite mer?

Som sjef for konsulentavdelingen, har Emil gjennom de siste 4 årene arbeidet med sammensetningen av våre profesjonelle nettverksgrupper. Han har et godt kjennskap til det faglige innholdet i alle nettverk, samt dynamikken blant deltakerne. Dermed kan Emil guide deg til hvilket nettverk som vil passe best til deg og sikre at det er den rette matchen for resten av deltakerne.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nettverksspesialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

JUCs juridiske nettverksgrupper

JUC er den ledende leverandøren av profesjonelle juridiske nettverk. Her er du garantert et høyt faglig nivå med gode nettverksmuligheter.

Bidragsyterne er alltid i tett dialog med medlemmene, så nettverket er i større grad enn tradisjonell undervisning et forum hvor deltakerne møtes og utveksler erfaringer med andre profesjonelle aktører på feltet.