Kurs

Oppgradering av vann- og avløpsnett: Regelverk, anskaffelse og kontrakt

Navigering gjennom juridiske og praktiske aspekter av vann- og avløpsprosjekter

7

timer

6995 NOK.

Bakgrunn

Stort vedlikeholdsetterslep og klimaendringer gjør at det er store behov for opprusting av det norske vann- og avløpsnettet og oppgradering av renseanlegg.  I dette perspektivet er det behov for kunnskap og innsikt i rammeverket som regulerer disse helt grunnleggende funksjoner i dagens samfunn. Dette kurset er rettet inn mot  prosjektledere i bygg- og anleggsbransjen, problemstillinger prosjektleder står overfor i forbindelse med etablering og oppgradering av vann- og avløpsanlegg.

Kurset er innrettet slik at du som deltaker får god forståelse for sammenhengen mellom regelverkene og kunnskap om sentralt rettslig rammeverk ved planlegging av vann- og avløpsanlegg. Kurset gir innsikt i særskilte problemstillinger i forbindelse med anskaffelses- og kontraktsfasen som kan bidra til å gjøre prosjektlederene sikrere i valg av kontraktsvilkår og gjøre prosjektene mindre konfliktfylte/unngå tvister.

Kurset går over en dag, og er delt inn i tre bolker. De to første bolkene dekker offentligrettslige tema som organisering av eierskap, gebyrer, utslippstillatelse,. Den neste  bolken er innrettet mot anskaffelsesfasen,  deretter avsluttes det med kontraktsfasen og inngåelse av entreprisearbeid ved utbytting/oppgradering av vann- og avløpsanlegg.

Program


09:30– 09:40: Velkommen og agenda
09:40 –  10:45 Offentlige rammebetingelser
 • Innføring i reglene om utslippstillatelse etter forurensningslov- og forskrift, eierskapsbegrensningene etter vass- og avløpsanleggslova
 • Siste nytt om avløpsdirektivet fra EU
 • Overblikk over selvkost- og gebyrregler

  11:00 – 12:15 Anskaffelsesregelverket
 • Særlig om forsyningsforskriften som gjelder for prosjekter tilknyttet vannforsyning. 
 • Gjennomgang av de viktigste temaene ved etablering av anskaffelsesstrategi og gjennomføring av konkurranse forut for valg av leverandør/entreprenør
 • Regelverkets muligheter og begrensninger
 • Bruk av dialog og forhandlinger

  12:15- 13.00 Lunsj

  13:00-13.45 – Anskaffelsesregelverket forts.

  14.00 – 16:30 Entrepriserett
 • Gjennomgang av de viktigste kontraktsmessige sidene av et byggeprosjekt:
 • Valg av Norsk-standardkontrakt og kontraktstrategi for øvrig
 • Fokusområder ved kontraktsutforming
 • Viktige oppfølgingspunkter ifm. gjennomføringen
 • Tips om sluttoppgjøret


Målgruppe

Prosjektledere i bygg- og anleggsbransjen.
Jurister og advokater.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: +47 27 82 31 76
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.