Kurs

Nedbemanning og sluttpakker

En praktisk innføring i omstillingsprosesser

7

timer

6995 NOK.

Bakgrunn
Det er for tiden mange virksomheter som opplever usikre og krevende økonomiske tider. En presset økonomi i samfunnet påvirker markedet for en del selskapers produkter og tjenester, og medfører en vanskelig finansiell stilling. Slike endringer vil kunne gjøre det nødvendig å gjennomføre større eller mindre omstillinger, herunder nedbemanning. 

Ved å gå riktig frem i en omstillingssituasjon vil situasjonen erfaringsmessig bli lettere og bedre for alle involverte; både virksomheten, de berørte ansatte og de gjenværende ansatte. Kunnskap om regelverket har dermed en stor verdi.


Utbytte

 • Kunnskap om når en virksomhet lovlig kan igangsette en nedbemanning 
 • Overblikk over gangen i en nedbemanningsprosess steg-for-steg
 • Forståelse for når og hvordan sluttpakker kan benyttes i omstillingsprosesser
 • Kunnskap om hvilke punkter en sluttpakke kan og bør inneholde 
 • Informasjon om fallgruver i en nedbemanningsprosess og hvordan disse kan unngås 
 • Praktiske tips og huskelister 


Innhold

Kurset inneholder en praktisk gjennomgang av sentrale problemstillinger knyttet til omstillingsprosesser, med særlig fokus på nedbemanning og sluttpakker. Kurset vil gi en innføring i terskelen for å gå til oppsigelse av ansatte grunnet forhold på virksomhetens side, eksempelvis grunnet dårlig økonomi, sviktende salg, endrede kompetansebehov, endret marked/teknologiutvikling eller lignende. 


Kurset vil også gi en innføring i hvordan man går frem ved utvelgelsen av hvilke ansatte som skal eller kan vurderes for oppsigelse, herunder betydningen av ansiennitet. Dersom man eksempelvis må gå til oppsigelse av fem av ti selgere, må man velge ut hvilke. Denne utvelgelsen er et punkt der det lett kan oppstå konflikt – og som må håndteres korrekt. 


Kurset vil også gi en steg-for-steg innføring i saksbehandlingen ved nedbemanningsprosesser og hvilke dokumenter som bør utarbeides. Det vil gis tips for hvordan man kan gjennomføre en effektiv prosess, som samtidig oppleves trygg og ryddig for de ansatte.  


Kurset vil også gi kjennskap til alternative virkemidler til full oppsigelse, som eksempelvis omplassering/endringsoppsigelse, og styringsrettens grenser i den forbindelse. 


Kurset vil også gi god forståelse for bruken av sluttpakker i omstillingsprosesser, herunder når dette er hensiktsmessig, hvordan det bør introduseres og hva sluttavtaler bør inneholde. Innføringen i sluttpakker omfatter også muligheten for å benytte standardiserte sluttpakkeordninger. 


Kurset vil avslutningsvis gi en kort innføring arbeidstakers mulighet for å bestride en oppsigelse, og hvilke rettigheter og plikter partene har i den forbindelse. 


Emner er bl.a.:


 • Arbeidsmiljølovens regler om oppsigelse ved nedbemanning 
 • Utvelgelsen av overtallige ansatte 
 • Ansiennitetsprinsippet 
 • Saksbehandlingen ved nedbemanning 
 • Sluttpakker
 • Standardiserte sluttpakkeordninger 
 • Gangen i en tvist om oppsigelse 


Målgruppe

Kursets målgruppe er HR-sjefer, personalledere, bedriftseiere, tillitsvalgte eller ansatte som på en eller annen måte har befatning med nedbemanningsprosesser. Kurset er et grunnkurs, som ikke forutsetter spesiell forhåndskunnskap, samtidig som at det vil være relevant også for personer som har praktisk erfaring med omstillingsprosesser. Undervisningsform

Kurset veksler mellom teori, praksis og caseløsning, og det er lagt stor vekt på utveksling av erfaringer mellom deltakerne og underviserenMateriale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.


Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer om kurset, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.