Nettverk

Nettverk i Fiskeri og havbruk

Vi diskuterer et akseptabelt miljøavtrykk, grunnrenteskatten, reguleringer og eksport av laks i en internasjonal sammenheng

20

timer

26950 NOK.

Innhold

Sjømat er Norges viktigste eksportnæring etter petroleum. Hvilke indre og ytre faktorer påvirker mulighetsrommet og hvordan vil de utvikle seg fremover?


Bedriftenes mulighet for verdiskapning i et internasjonalt marked står sentralt. Hvordan sikrer vi at produsentene og leverandørene samarbeider optimalt? Hvilken rolle har ny teknologi for å sikre det beste fôret, utmerket overvåking og oppfølging med tanke på god fiskevelferd? Hvordan følger vi opp endrede rammebetingelser som f.eks. grunnrenteskatten og bidrar vi til et best mulig miljøavtrykk? Hvilke juridiske vurderinger må gjøres underveis?


Nettverkets formål er å diskutere et utvalg blant de aller viktigste temaene som vil forme norsk akvakultur for fremtiden. 


På nettverket vil vi ta for oss emner som:

Hva er og bør være akseptabelt miljøavtrykk fra norsk oppdrettsnæring?
Hvert annet år fastsettes trafikklyssystemet for havbruksnæringen, men representerer det egentlig et akseptabelt miljøavtrykk fra oppdrettsnæringen? Hvordan kan vi etablere en minimumsstandard og/eller måle kostnad kontra nytte i et samfunnsøkonomisk perspektiv?

I tillegg vil nettverket utforske og diskutere utfordringer knyttet til fiskevelferd, fiskehelse, og håndtering av dødelighet innen oppdrettsnæringen. Hvordan påvirker disse faktorene miljøavtrykket, og hvilke bærekraftige praksiser kan implementeres for å minimere negative effekter?

Reguleringene som styrer produksjonsnivået for oppdrett av laks. 
Utfordringer med dagens tillatelsessystem med hensyn til miljømessig bærekraftig drift og vekst. Hva bør bli de nye reguleringene for produksjonsbegrensning/økning basert på Havbruksutvalgets anbefalinger?


Grunnrenteskatten.
Hva kan forventes når de første skattemeldingene for 2023 skal behandles? Hvilke tiltak forventer skattemyndighetene allerede at bedriftene har gjort for å tilpasse seg regelverket? Hvor og hvordan må eventuelle grenser trekkes mellom lovlig skattetilpasning og ulovlig omgåelse? Diskusjonene vil også utforske hvordan økonomiske insentiver kan brukes for å fremme bærekraftige praksiser innen fiskeri og havbruk.

Hvordan ivaretas norske interesser for lakseeksport i internasjonal sammenheng.
Aktuelle nåværende og fremtidige problemstillinger innen internasjonal privatrett inkluderer toll/markedstilgang, eksportkreditter, ansvar for mattrygghet og import av fôrråvarer (og senere indirekte eksport) som de viktigste grenseoverskridende spørsmålene.

     

Fiskehelse og miljøpåvirkning.
Diskusjonene i nettverket vil fokusere på strategier for å forbedre fiskehelsen, minimere dødelighet under transport og eksport, samt håndtere omdømmerisiko ved sykdomsutbrudd. Vi vil også utforske ny teknologi og biosikkerhet for å opprettholde fiskehelsen i oppdrettsanlegg, inkludert vurdering av lukkede merder og avveiningen mellom miljøpåvirkning og fiskehelse.

Videre vil vi diskutere endringer i forurensningsregelverket for havbruk og deres påvirkning på miljø og fiskehelse.

Nettverket tar alltid utgangspunkt i deltakernes egne, aktuelle problemstillinger og perspektiver. Fra dag én vil du dermed oppleve at dine egne innholdsønsker og spørsmål blir tatt på alvor og fokusert på, og at emnene vil være dagsaktuelle og relevante, inkludert fokus på bærekraft og ansvarlig praksis innen fiskevelferd og -helse.

Målgruppe

Deltakerne i nettverket inkluderer aktører i oppdrettsbransjen, distributører av sjømat, kvalitetssikringspersonell, rådgivere/konsulenter, produktansvarlige, markedskoordinatorer, jurister, finansinstitusjoner og andre nøkkelaktører.

Utbytte

Som medlem i nettverket vil du stadig få en bedre forståelse for de sentrale mekanismene og samler du også kunnskap om andre aktørers ulike interesser og hensyn. Gjennom diverse innlegg og erfaringer fra andre medlemmer får du innsikt som kan gi nye perspektiver til problemstillinger du sitter med. Mer og mer kan denne kunnskapsdelingen omsettes til best mulig verdiskapning og nye muligheter for forretning og samarbeid samtidig som du utvikler eksisterende og nye relasjoner med andre i sjømatnæringen og er med å styrke bransjen. 

Det er mulig å bli medlem av nettverket så fremt det er ledige plasser. Dette kan enten være fra starten av sesongen, eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige, med det formål om å sikre at nettverksdeltakerne kontinuerlig møtes, og dermed også får et optimalt utbytte av de relasjonene som bygges og det faglige nettverket som skapes. 

Hvordan fungerer våre nettverk?

Vårt nettverk gir deg tilgang til en spesiell undervisningsmodell der læring og profesjonelt samarbeid står i fokus. I vårt nettverk utvikler medlemmene seg i fellesskap gjennom sesongen, som består av fire fysiske møter i løpet av året. Disse fire møtene legger grunnlaget for et unikt læringsforum preget av kunnskap, kompetanseutvikling og inspirasjon. For å sikre at faglig ekspertise står i sentrum, har vi sørget for at alle møtene ledes av nettverksledere som er ledende eksperter innenfor nettverkets emneområde.

Alle nettverksdeltakere vil få utlevert relevant materiale.

NO netværk figur

Vil du vite mer om hva vi kan gjøre for deg?

Emil har de siste 5 årene arbeidet med å sette sammen våre profesjonelle nettverksgrupper. Han har grundig kjennskap til det faglige innholdet i alle våre grupper, samt dynamikken blant deltakerne. Emil kan gi råd om hvilket av nettverkene våre som er riktig for deg og din faglige profil.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nettverksspesialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Spesialiserte nettverk med høyt faglig nivå

I våre nettverk er du garantert et høyt faglig nivå med eksklusive nettverksmuligheter. Foredragsholderne åpner for dialog med medlemmene, noe som gjør at nettverket i større grad enn tradisjonell undervisning blir et forum der medlemmene møtes og utveksler erfaringer med andre profesjonelle aktører på området.

Nettverket tar alltid utgangspunkt i deltakernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil oppleve at dine ønsker til møtenes innhold blir tatt med fra første møte, og derfor vil temaene alltid følge den aktuelle og pågående utviklingen innen fagområdet.‎

Hvilken verdi får du i et nettverk?

  • Mulighet til å holde deg oppdatert om den siste lovgivningen og nylige rettsavgjørelser.

  • Få nye profesjonelle forbindelser utenfor arbeidsplassen din for å styrke nettverket ditt.

  • Få unik innsikt og beste praksis fra andre medlemmer av nettverket.

  • Få sparring med andre profesjonelle innenfor samme fagområde.